DELA

Nattorna det bästa för nattsömnen

Sömnexperter framhåller ofta vikten av rutiner för att man ska somna in och sova gott en hel natt. De flesta människor har egna rutiner när man lägger sig. Med åren befäst er man dessa riter som forskarna kallar dem och om rutinerna rubbas försvåras insomningen vilket ofta har följder för hela nattsömnen. När man är på resa eller sover borta märker man ofta hur känsligt det kan vara att inte sova i den egna sängen.

Så här är det givetvis också för äldre personer som behöver hjälp inte bara under dagens timmar utan också nattetid. För att inte cirklarna ska rubbas är det viktigt att så få personer som möjligt tittar till de äldre på nätterna. Det är inte svårt att föreställa sig. Ifall treskift införs på Trobergshemmet och stadens övriga äldreomsorg kommer antalet vårdare nattetid att drastiskt öka beroende på hur många som jobbar på en avdelning. Idag när man har särskild natt– och dagpersonal är det i princip två nattskötare på varje avdelning. Dessa skötare har god kännedom om de boendes individuella nattvanor och kan smidigt och professionellt respektera dessa personliga behov när kvällen kommer och natten faller på.

Denna kompetens är kraftigt underskattad. Nattornas professionalism är av imponerande karaktär och den service de ger sina klienter kommer att drastiskt försämras med införande av treskift vilket betyder att 10-12 skötare kommer att alternera på varje avdelning nattetid jämfört med två idag.

Beslutet att införa treskift motiveras med att det är viktigt att all personal jobbar natt för att de på så sätt får en helhetsbild av klienterna. Oavsett om man håller med om detta eller inte saknar motiveringen en viktig dimension nämligen vad tycker klienterna. Äldreomsorgen är till för de äldre. De äldre är inte till för personalen. Ledningens motiveringar för treskift har fokus på fel målgrupp.

I allmänhet vill de äldre ha så få personal som möjligt ”springandes hos sig”. Det kallas ofta kontinuitet och bidrar till de äldres välbefinnande och trygghet. En kompetent, stadigvarande och professionell personal som trivs på sitt jobb och känner respekt från arbetsledningen är det bästa sättet att säkra en god och trygg äldreomsorg.

Därför kommer jag att fortsätta att arbeta för att nuvarande tvåskift inom äldreomsorgen fortsätter. Särskild nattpersonal och dagpersonal som har valfrihet i fråga om sin arbetstid. Finns det någon som önskar jobba treskift ska detta beaktas i mån av möjlighet. Varför förstöra ett fungerande system som vikarierande närvårdaren Calle Bomansson skrivit både inkännande och klokt om för en månad sedan. Lyssna på Calle, han vet vad han talar om.

BARBRO SUNDBACK (S)