DELA

Näringsliv och handel

Ett näringsliv som skapar resurser och tillväxt är en absolut förutsättning för att trygga och utveckla välfärden för alla. På så sätt skapas arbetstillfällen och skattebasen breddas. Vi behöver därför verka för ett gynnsamt företagsklimat på Åland där entreprenörskap och nytänkande uppmuntras.
Ålands ca 1.600 småföretag utgör tillsammans en oerhörd utvecklingspotential. Vi behöver en aktiv näringslivspolitik som med öppenhet och kunskap stödjer och inspirerar småföretagarna till uppfinningar och innovationer. En bättre kartläggning behöver göras över vilka stödformer som finns för småföretagare i Finland och Sverige.

Handeln med omvärlden måste ske på lika villkor i alla riktningar – inte som nu med konstgjorda hinder för handeln västerut. Vi måste med full kraft verka för att dessa hinder avskaffas.Läs mer på kalle.ax.
Kalle Fogelström (S)
12 lagtinget
541 stadsfullmäktige