DELA

När tar S sitt förnuft till fånga?

Igge Holmberg (S) far med osanning när han i en insändare påstår att moderaterna har pratat sig varma för att skära ner färdtjänsten. Inkomstgränserna för färdtjänst enligt socialvårdsförordningen infördes med anledning av det besparingskrav socialnämnden ålades av stadsstyrelsen och då benchmarkingen visat att stadens kostnader för färdtjänst är mycket högre än i andra kommuner både på Åland och i Finland.
Det finns alltför ofta missuppfattningar om hur medel fördelas. Socialnämnden får en ram som man ska följa och utökas någon verksamhet måste man samtidigt berätta var pengarna ska tas, inom samma ram. Socialnämnden kan inte heller besluta om att ”skära ner” på något annat än verksamheter inom socialnämndens område. Fördelning mellan sektorer kan bara ske i stadsstyrelsen eller stadsfullmäktige.

Beslutet om inkomstgränser för färdtjänst enligt socialvårdsförordningen vill vi ändra i samband med budget för år 2012 då konsekvenserna blivit oskäliga och föreslog därför att inkomstgränsen slopas. Förslaget delgavs några dagar före mötet och har inte lagts fram i någon kuppartad form som Igge antyder.
Socialnämndens budget togs i princip enligt den ram som erhållits. Socialdemokraterna hade inte finansiering för sina förslag trots att vi detta år hade ytterst tydliga direktiv om att den tilldelade ramen skulle följas. Igge skriver vidare att moderaterna tagit sitt förnuft till fånga. Vi undrar när socialdemokraterna gör det och inser att pengar som inte finns inte heller går att använda?

För övrigt vill vi i sammanhanget framföra att många svåra beslut togs nu i samband med budgeten. Vi tog vårt ekonomiska ansvar och föreslog flera åtgärder som vi inte är bekväma med och hoppas att stadsstyrelse och fullmäktige i sin behandling av budgeten kan omprioritera så att lite mer budgetmedel tilldelas socialnämnden.
Petri Carlsson (M)
Harriet Lindeman (M)