DELA

När ska vi prioritera människor före bilar?

Ålands Natur och miljö lämnade in en anmärkning mot stadsplaneändring i Dalbo. Arrendatorn Bilcenter önskar förstora stadens tomt för att få mera yta för kundparkering och utställningsbilar. Bilcenter anhöll en långsmal, kil-formad markareal österut mellan tomt och Godbyvägen. På en uppseendeväckande och obegriplig lösning vill stadsarkitektkontoret ge i stället en tredjedel av ett naturområde med planebeteckning Park, söderut från tomt.

Området som Bilcenter föreslog är gräsbevuxet och annars till ingen nytta. Parkmark istället har flera stora träd och den fungerar som utmärkt buffertzon mot bebyggelsen i Dalbo och som absorbant för växthusgaser från trafiken. Trafiken på Godbyvägen är intensivast på hela Åland och generellt alstrar trafiken näst mest växthusgaser efter energiproduktionen.

Stadsarkitektkontoret motiverar sitt förslag huvudsakligen med framtida eventuella reserveringar för flera fil på Godbyvägen för biltrafik eller kollektivtrafik. De låter helt utopiskt och inga referenser ges från landskapets Trafikplan eller Kollektivtrafikkommitténs rapport 2015. När ska det bli slut att prioritera biltrafik i stadsplanering och i stället tänka på naturen och människorna? Även eventuella bullerbekämpningsåtgärder tas som motivering. Det i och för sig är bättre att ha buffertzonen med träd och buskar kvar än spekulera om bullerplank och dylika dyra konstgjorda arrangemang. Nyligen gav man även lov till två nya bostadshus närmare Godbyvägen än det är fråga om nu och utan några bestämmelser för att minska störning från trafikbuller.

Även hänvisningarna till principerna i generalplan om parkmark gällande gröna korridorer samt rekreation och friluftsliv är inte relevanta, då grönområdet här ursprungligen har planerats som buffertzon och med tanke om klimatförändringen vet vi numera att träden har en stor betydelse som absorbant av växthusgaser. Vidare att påstå att området saknar betydelse för flora och fauna är inte trovärdigt då ingen inventering har gjorts.

Till sist kan det nämnas att när man går från sökandes önskan och ska ge tilläggsområdet mot söder, tvingar man företaget Bilcenter stå för kostnaderna för en ny dragning av stadens ledningar under mark, och det sker nu för andra gången. Inte är det heller hållbar planering. Staden har ju bundit sig till Hållbar utveckling, där det tredje systemvillkor förbjuder undanträngning med fysiska metoder, vilket i detta fall betyder att asfaltera naturmark.

Jag föreslog i stadsutvecklingsnämnd att ärendet skulle återremitteras för att planera enligt sökandes förslag, men fick ingen understöd och reserverade mig sedan för nämndens beslut – det är fullmäktige som avgör!

Rauli Lehtinen

ledamot i stadsutvecklingsnämnden