DELA

När ska vår kunskap och kompetens värdesättas?

Om 2020 varit ett år som omkullkastat hela vår omvärld så kan 2021 vara året som omkullkastar det sociala arbetet på Åland. Den 1 januari 2021 överförs barnskyddet, vuxen socialarbetet, funktionshinderservicen och annan socialservice från kommunerna till Kommunalförbundet Kommunernas socialtjänst (KST). Detta är en av de största reformerna någonsin på Åland men bevakningen i media lyser med sin frånvaro.

Vid årsskiftet får Åland också en ny socialvårdslag samt en ny behörighetslag för personal inom det sociala området.

Allt detta skall nu äntligen ske efter årtionden av diskussioner, drömmar, förhandlingar och uppskjutna beslut. Att slå samman socialvården har haft fullt stöd från facket. Reformen har marknadsförts med allt blir bättre för alla; både för klienter och personal. Ingen av personalen ska behöva gå ner i lön, men självklart ändras arbetsuppgifterna.

Den 2 juli blev socialarbetarna kallade till samarbetsförhandlingar och där sade förbundsdirektören Dahlman att sammanslagningen till KST kan innebära sänkta löner då motsvarande arbete inte går att finna.

Med på samarbetsförhandlingarna var även en advokat som hänvisade till rättsfall som hon inte hade med sig och inte heller informerat om i efterhand som utlovat. Nästa samarbetsförhandling är den 12 augusti och socialarbetarna väntar fortfarande på viss information.

Det bör även tas i beaktande att några arbetstagare redan finns inom KST och att liknande resonemang inte har förts vid dessa överföringar samt att vissa arbetsområden som nu finns inom kommunerna ska överföras i befintlig form. Det är för många fortsatt oklart hur dessa skillnader kan finnas då även dessa tjänsteinnehavare i viss mån torde få ändrade arbetsuppgifter.

Också tidigare har offentliga Åland haft reformer, t.ex. den så kallade gymnasiereformen. Där torde ingen fått lägre lön, snarare tvärtom. Inte heller i alla olika utredningar kring kommunsammanslagning har lägre lön för personalen varit ett alternativ utan man har talat om löneharmoniseringar över tid. Men nu när socialvården ska sammanslås, då är det plötsligt den vägen man väljer att gå?

För medlemmarna i Talentia Åland ter sig detta mycket märkligt, speciellt efter att det tidigare getts information som direkt gått emot lönesänkningarna.

Om KST inte blir det som vi alla drömt om kommer flera vilja att byta jobb. KST måste arbeta för att ha personalen kvar för att kunna ge klienterna den service som lagen kräver inom lagens tidsramar. Det finns i dag inte arbetslösa socialarbetare, socialhandledare, familjearbetare eller handläggare att tillgå. Hur ska klienternas behov kunna tillgodoses?

Speciellt bristen på socialarbetare är stor. Det är redan idag svårt att hitta behörig personal vid ledigheter samt längre sjukskrivningar och med den nya behörighetslagstiftningen kommer detta försvåras ytterligare. Personalen kommer bara att orka med arbetet under kort tid, om resurserna är för få och klientantalet fortsätter att öka. Lönenivån matchar inte den krav- och stressnivån som finns i arbetet och därför blir mångas karriär inom socialvården kortvarig. Arbetet är dessutom psykiskt tungt.

Reformen i sig leder även till extra höga krav på personalen i form av ökad arbetsbörda i och med nya arbetsuppgifter, nya klienter och förändrade servicenivåer.

Vi måste alla arbeta för att vi ska ha en fungerande socialvård 2021 trots en stor reform, en ny lagstiftning samt att många får en ny arbetsgivare och chef. Att kalla socialarbetarna till samarbetsförhandlingar och där meddela om en sänkning av en lön som redan nu är för låg bidrar inte till det som KST behöver – samarbetsanda och drivkraft. Att sänka lönerna då de redan nu är betydligt lägre än på fastlandet motsätter sig Talentia Åland med full kraft.

Om inte nu, när ska vår kunskap och kompetens värdesättas? I beaktande bör även tas att på Åland har personalen, i jämförelse med fastlandet, ytterligare lagstiftning att ta hänsyn till i kombination med att juridisk vägledning, handböcker och fortbildning på svenska i de flesta fall saknas helt. KST kommer att ha hela Åland som arbetsfält och behöver därför kunskap och resurser till det.

Med hopp om ett gott samarbete för ett framtida KST,

PÅ MEDLEMMARNAS VÄGNAR,

STYRELSEN FÖR TALENTIA ÅLAND R.F.