DELA

Några strejkreflektioner

Allmänt konstaterar jag följande. Traditionella kvinnoyrken inom vård och omsorg har varit och är lägre betalda än manligt dominerade yrken inom teknik och varuproduktion. En översyn är befogad. Fackföreningsrörelse inkluderat strejkvapnet har tveklöst haft en stor betydelse för utvecklandet av vårt välfärdssamhälle. Allt ifrån åtta timmars arbetsdag, garanterad semester, föräldraledighet med mera är inte givet utan i hög grad erövrat. I stora delar av världen finns inte dessa förmåner.

Inom sjukvården finns det även andra grupper än TEHY-anslutna som kan anses underbetalda vilket i sig inte motsäger det berättigade i krav på bättre löner för vårdkollektivet. Ofta går någon grupp först och drar med sig andra grupper efterhand.
Jag kan även konstatera att våra sjuksköterskor gör ett fantastiskt fint arbete. Inom primärvården har vi i perioder haft en svår läkarbrist och utan våra extraordinärt duktiga sjuksköterskor skulle nog primärvården sviktat betänkligt.

Dock vill jag lyfta fram följande. Det har angivits att skyddsarbete ”utnyttjades” under förra strejken 2003. Det tycker jag inte är en korrekt beskrivning. Jag satt då i ÅHS ledningsgrupp som inte tog ställning i själva konflikten. Ledningsgruppens uppdrag är att tillhandahålla sjukvård inom givna budgetramar. Dessa ramar bestäms av LR. Avtal sluts mellan fack och landskapsregeringens avtalsbyrå. Ledningsgruppen anhöll varje vecka om skyddsarbete med utgångspunkt från patienternas väl och ve. Detta beviljades eller icke av TEHY. Vill man anföra kritik mot skyddsarbetets organisering och omfattning så måste den kritiken riktas mot TEHYs dåvarande strejkledning.

Frågan om skyddsarbete är angelägen. Det har hävdats att Åland inte har en lag gällande skyddsarbete i motsats till fastlandet. Om så är fallet måste detta omgående korrigeras. Tveklöst finns det samhällsfunktioner som måste fungera. Ta räddningverk, brandväsende som illustrativt exempel. Och om man tänker sig en total läkarstrejk utan något som helst skyddsarbete så skulle nog tveklöst liv hotas.( Under läkarstrejken 2001 var Åland inte uttaget i strejk men visst skyddsarbete förekom i de strejkuttagna regionerna i övriga Finland).

Jag hoppas verkligen parterna når en lösning och att diskussionerna hos riksförlikningsmannen inte enbart handlar om skyddsarbete utan även om TEHYs ekonomiska krav. Enligt min mening har konflikten gått alltför långt. Naturligtvis borde förhandlingar pågått under hela sommaren allt sedan man blev varse motsättningarna. TEHY har efter förra strejken erhållit en egen förhandlingsrätt och jag kan inte se varför en fortsatt förhandling med TEHY skulle äventyrat redan slutna avtal.

En strejk drabbar i första hand patienterna men även personalen drabbas oberoende om man hör till de strejkande eller ej. Det är angeläget att inte enbart frågan om skyddsarbete diskuteras utan även ett rimligt tillmötesgående av TEHYs ekonomiska krav. Handlar diskussionen enbart om skyddsarbetets omfattning och inte om de ekonomiska kraven så kommer vi tveklöst att få en strejk Jag hoppas innerligt att parterna hittar en hållbar kompromiss som gör att en strejk kan undvikas.
Mogens Lindén