DELA

Några kommentarer till den egna socialpolitiken

Det finns en hel del att kommentera kring den uppkomna oredan i tillämpandet av socialvårdens lagar här på Åland. För det första borde man väl först utstaka färdriktningen på socialpolitikens områden innan man börjar stoppa de lagförändringar som har antagits i Finland. Nu verkar det vara panikreaktioner.

Läser i Nya Åland den 13 mars 2015 att inom två månader ska en ny socialpolitik utformas med hjälp av en konsult samtidigt som ansvarig minister konstaterar att det kan ta 10 år att få den på plats.

Landskapsregeringens brev till kommunerna den 12.3.2015, två veckor före lagförändringarna ska träda ikraft informeras om en temporär s.k. övergångsperiod, oklar hur länge den ska pågå, om ett antal förändringar fr. 1.4.2015 som gäller 7 olika lagar som sen ska upphöra att gälla och situationen ska återgå till situationen som den var juridiskt per 31.3.2015. Betyder att de reformer och förbättringar som gjorts i exempelvis barnskyddslagen inte längre gäller här.

Dessutom vill man sätta förvaltningsdomstolen i arbete fr 1.4.2015 eftersom inga rättelseyrkanden längre får göras. Den som är missnöjd med ett tjänstemannabeslut inom socialvården ska istället vända sig direkt till domstolen.

Slutligen en kommentar till socialministerns kritik av kommunernas handikappservice som nyligen framfördes i lagtingets plenisal. Hon hänvisade till ÅMHM:s rapport i ärendet, men i den rapporten finns ingen som helst kritik om att personer med funktionsnedsättning inte skulle få sin lagstadgade rätt till assistans. Kritiken handlar om sättet att ordna assistansen på och det är en helt annan fråga.

Alternativen kan exempelvis vara att den handikappade själv anställer, kommunen anställer eller assistansen köps av annan. Det här är rätt komplicerade frågor och med anledning av ÅMHM:s kritik av formerna för assistansen så kommer vi här i Jomala kommun att se över rutinerna på det här området.

Förövrigt instämmer jag i Cecilia Berndtssons med fleras insändare torsdagen den 12 mars angående ”En egen åländsk socialpolitik”.

Jan Mattsson

Socialchef i Jomala