DELA

Några förslag för Östersjön

– Gör en övergripande VA-plan för hela Åland.

– Utred vilka åtgärder som passar bäst för att minska risker för utsläpp av avloppsvatten vid driftsstopp eller oväntade vattenmängder i avloppsnätet. Kan hända lönar det sig att bygga några få bassänger dit vattnet leds eller att på andra sätt omdirigera det.

– Besikta kommunala avlopp. Börja med de äldsta. Här kan finnas möjligheter att minska både in- och utläckage.

– Se över tillsynen för enskilda avlopp i kommunerna.

– Se över möjligheter att skapa fler skyddzoner vid jordbruk i närheten av vattenområden.

– Riktad miljörådgivning för jordbrukare.

– Använd incitament för att få de internationella kryssningsfartygen att använda anläggningar i hamn för att tömma sitt avloppsvatten. Åland bör belysa frågan om ett förbud mot utsläpp av avloppsvatten från fartyg internationellt.

– Internationellt arbete för att påskynda arbetet med att minska påfrestningarna från utsläppskällor runt Östersjön.

Linda Pussinen (Lib)