DELA

Näfsbyvägens konsekvenser för Gölby är ohållbara

Så är det dags igen att damma av den gamla planen för ytterligare en ny väg i Gölby.
Det är ju så nödvändigt att få en direkt anslutning till stånd från Näfsby-Emkarbyvägen till nya Godbyvägen i Gölby, åtminstone om man vill tro vägingenjör Stig Janson och Finströms kommunpolitiker.
Huvudorsaken sägs vara att få bort ”olyckskorsningen” i Björsby. Jag bor själv rätt nära denna korsning och har visst sett några olyckor där genom åren, men mer olycksdrabbad än andra lika starkt trafikerade korsningar är den knappast.
Felet med Björsby-korsningen är att där inte byggdes av- och påfartsfiler när vägen byggdes. Det gjordes så med flit för att den skulle upplevas som så trafikfarlig att detta skulle tvinga fram bygget av den nu aktuella Näfsby-anslutningen, mycket tidigare.

Det lyckades inte då, trots det listiga försöket, det lyckades inte heller för några år sedan när projektet senast var aktuellt. Då sade Jomala kommuns politiker nej, man ansåg att det inte tillförde kommunen någonting, utan i stället skulle skada Gölbys framtid och utveckling, samt innebära stora problem för befolkningen i området.
Den gången brydde sig kommunen om oss i Gölby, man lyssnade till våra åsikter och förstod hur det skulle drabba oss. Finströms kommun däremot skiter fullständigt i om vi blir överkörda i Gölby bara genomfarten blir snabb.
Finströms kommun har igen anhållit hos landskapet om att Näfsbyvägen ska få en ”funktionell och trafiksäker anslutning” till Godbyvägen, enligt Nya Åland, bland annat för att ”allt mer tung trafik kör genom Gölby på väg till eller från Näfsbyvägen, till exempel trafik till och från Eckerölinjens färjor.”
Det är en skrattretande motivering.

Vi har och har länge haft, mycket tung trafik genom delar av Gölby, stora långtradare, ofta med släp, och tunga traktorekipage som dagligen (också helger) kör till och från Ålands Trädgårdshall. Den trafiken kan inte det aktuella vägförslaget påverka nämnvärt och säkert inte till det bättre.
Trafiken till och från Eckerölinjen har knappast någon betydelse i sammanhanget, den är försumbar från Gölby-hållet, tung är den rätt sällan.
Nå, varför är inte det här vägprojektet bra för Gölby då?
För egen del erkänner jag genast att min familj berörs direkt och onödigt mycket, igen. Det gör mig riktigt förbannad. Så var det sagt.

För byns del innebär denna ”nödvändiga” anslutningsväg följande:
n Delar byn rakt igenom i två delar.
n Stänger nuvarande två tillfarter till byn i norra Gölby (korsningen till Ämnäs) och i Björsby-korsningen, vilket betyder att alla bybor som bor på norra sidan om den nya anslutningsvägen, såväl som alla i södra Gölby och Buskböle, inklusive all trafik till och från Ålands trädgårdshall, skall ut och in på samma ställe, vilket innebär en … 
n Ny farlig fyrvägskorsning där all lokaltrafik från båda håll skall anslutas. Denna vägkorsning blir samtliga gölbybors huvudsakliga möjlighet att ta sig ut ur och in i byn.
n Förkörsrätt får naturligtvis trafikanterna på Näfsbyvägen och för att förhindra olyckor blir det förmodligen stopplikt för oss som vill ta oss ut från byn.
n Östra Gölbyvägen stängs av. Alla boende vid den gamla ”Butiksvägen” får ta sig ut endast i norra änden, i gamla Gölby vägskälet. De får dessutom störande trafik närmare sina hem.
n Servicetrafiken som bussar, skolskjutsar och liknande får problem på grund av stängda genomfarter.
n Tunga trafiken till Ålands Trädgårdshall får nya svårigheter. Nu fungerar både Björsby och norra Gölby korsningarna okay för dem, Ringsböle vägskäl är enda flaskhalsen, som för övrigt ser ut att fungera bäst när lastbilarna kommer söderifrån via Björsby-korsningen. Norrifrån är det knepigare. Byggs Näfsby-anslutningen som förslaget hittills sett ut tvingas man nog också bygga om Ringsböle vägskäl för all tung trafik till Trädgårdshallen.
n I förslaget till delgeneralplan för Gölby har Jomala kommunstyrelse antagit målsättningar som ordagrant lyder: Huvudmålet för Gölby-Buskböleområdet är att det bör utvecklas så att dess landskapskaraktär och betydelsefulla kulturmiljö bevaras. I planeringen ska befintlig bebyggelse och markägoförhållanden, landskapsbild och skyddsvärd natur, markens beskaffenhet samt samhällskostnader beaktas. De värdefulla kultur- och naturmiljöerna, samt de stora åkerhelheterna gör att en förtätning av området kan försvåras.
Tjaa, det är väl bara att stryka de vackra orden om Näfsbyvägen ska fram.

Nu för tiden är det vanligt att så kallade konsekvensbedömningar görs innan man genomför olika projekt. Särskilt när det gäller miljön. Men när det gäller vägar hävdas det bara att man ser till allmännyttan och de som drabbas skall offra sig för hela samhällets bästa. Det har vi redan gjort så det räcker i våra trakter.
Så frågan är, varför utreds aldrig konsekvenserna för hur de samhällen påverkas där exempelvis vägdragningar förändrar dess utvecklingsmöjligheter, boendemiljö, jordbruk, natur- och kulturvärden? Bryr sig någon?
För min del tycker jag inte att den så kallade Näfsby-anslutningen ska byggas så som Finströms kommun och landskapets vägprojekterare vill. Den förstör för mycket i vår by, den förstör produktiv åkermark och den skapar nya trafikproblem.
Bygg i stället trafikriktiga av- och påfartsfiler i både Björsby-korsningen och norra Gölby-korsningen. För egen del skulle jag drabbas då också – vi har mark som berörs på båda ställen, men det skonar byn från delning med alla dithörande problem och åkerlandskapets helhet bibehålls.
Maj-Len Lindholm,
Gölby.