DELA

Mycket bör ändras inom ÅHS

Hälso- och sjukvården debatteras mycket just nu. Om vi jämför med andra regioner så har vi en bra sjukvård på Åland. Men man undrar om organisationsformen är rätt. Lagtinget både planerar, utför, utvärderar, reviderar och beviljar medel för samma organisation. Egentligen borde det vara förbjudet i lag. Hur kan man revidera sig själv det är frågan.
Prof. Martti Kekomäki som i många år undervisat ledarskap för vårdexperter har intressanta ideèr. Han vill att alla pengar finns i samma låda. Han vill slå ihop all vård och socialvård. Han talar om ett gemensamt försäkringsbolag till vilket kommuner betalat en summa för varje medborgare. Det har jag ingen åsikt om.
Men att bilda en ny organisation där LT skulle inneha 51% och bolag, enskilda och eller kommuner skulle inneha resten är en bra tanke. Då skulle LT få ordförandeposten medan övriga i styrelsen skulle bestå av professionella i juridik, ekonomi och vård precis som i näringslivet. En revision skulle då ske av utomstående CGR revisorer. Att utvärdera sig själv som nu är fallet kan inte vara rätt. I Finland ägs sjukhusen inte av den lagstiftande församlingen, förutom möjligen ett fåtal rättspsykiatriska enheter.
Prof. Martti Kekomäki vill använda it-tekniken bättre inom vården. Alla berörda borde ha samma journalsystem på alla nivåer, han avser även socialvården, som nu ej lagligt är möjligt. Men FPA och alla enheter borde ha samma it-journalsystem precis som läkaren Michael von Beetzen förordar.

För övrigt är ju logistik något som få sjukvårdsorganisationer klarar i Norden. Här finns mycket att lära från t.ex. Arlandaflyg. Logistiken vid flyget kan väl tillämpas i vården.
Prof. M K anser att kontaktpersoner, ”case manager”, verkar som coacher för varje patient, som seglar hit och dit och då skulle få vård på rätt nivå och i rätt tid. Att primärvården handhar även friskvården är viktigt och att man som patient besöker akuten bara i svårare fall. Detta borde vara klart uppdelat i infoblad till allmänhetens kännedom. En plan över vilka sjukdomsgrupper som sköts på Åland och vilka som sänds vidare borde ha funnits redan för flere år sedan.
Sammanfattningsvis är det inte ok att samma organisation Ålands lagting äger och reviderar sig själv i ÅHS. Ett gemensamt it-journalsystem borde finnas för all vård på olika nivåer och logistiken borde förbättras avsevärt, rätt tid till rätt patient, rätt räkning till rätt patient etc. Dessutom är det dags att en plan för vilka patienter som skall skötas på Åland bör finnas.
Att Primärvården så bra sköter sin uppföljning av budgeten är berömvärt men hur är det för övriga ÅHS enheter?
Birgitta H Eriksson
40 års vårderfarenhet
(Åland, Fi, Se och USA)