DELA

Modersmålet en del av identitet

Språket är kulturbärare och en grundrättighet som vi skall värna om.
Modersmålet stöder formandet av en stark egenbild och inlärning. Det är närmaste hjärtat. Språket är även kommunikationsmedel som hjälper oss skapa en plats i det sociala sammanhanget som vi lever i. Det att Åland är enspråkigt svenskt ger inte oss rättighet att förneka invandrare och flyktningar stöd att lära sig sitt eget språk.

Hemspråksundervisningen både i Sverige och Finland sker utanför skoltiden. Den är frivillig och tidsbegränsad. Hemspråksundervisning utesluter inte att inflyttade med ett annat språk lär sig svenska. Tvärtom det stöder på många sätt dem att integrera sig i vår kultur. Elevens självkänsla ökar och de vågar uttrycka sig och även vara stolta över sin egen kultur och språk.
Vi lever i globaliseringens tid och behöver inflyttade i vårt samhälle. Integration i human anda sker inte med total förnekelse av inflyttades egen kultur.

Hannele Vaitilo (lib)