DELA

Missvisande presentation av ny forskning

I Nya Åland 9.9.09 presenterades Bogdan States undersökning vid Ålands Fredsinstitut ”Strangers by degrees: Attitudes toward Immigrants in the Åland islands”.
Det framgår att rapporten handlar om ålänningarnas attityder till invandrare samt att endast 34 procent av de tusen frågeformulär som hade skickats ut blev besvarade.
I rubriken framstår resultatet som att det är bäst att invandrarna lär sig svenska och i texten sägs inget om den låga svarsandelen, som de flesta läsare med sinne för lite statistik måste inse är för liten för att undersökningen skall kunna representera alla ålänningar. Därmed lyckades tidningen både ge en trivial bild av resultaten och misstänkliggöra forskningens kvalitet.

Efter att ha läst States rapport finner jag att den är värd ett bättre öde. Han är alltså intresserad av de integrationsproblem som eventuellt möter invandrare i form av negativa attityder bland ålänningarna själva.
Han anser att multikulturalism inte bara är fråga om invandrarnas anpassning utan också kräver anpassning bland ålänningarna. Han finner att det på Åland liksom på andra orter finns ett större eller mindre motstånd mot invandrare och han jämför med liknande undersökningar i Sverige och Finland. Alla svarare tycker inte att invandrarna kan bli ålänningar och han kan övertygande förklara vad det kan bero på inom de ramar hans undersökning bildar.

Frågan om den svaga representativiteten ges stort utrymme och behandlas professionellt. Han argumenterar för metoden att öka resultatens representativitet genom att ge specifika vikter till olika kategorier av svarare enligt kön, bostadsort och ålder så att de grupper som svarade dåligt ges mera vikt och de grupper som var överrepresenterade viktas ner.
Då han sålunda vägt svaren från 344 åländska respondenter anser han att de approximerar befolkningen på Åland åtminstone om man beaktar sådana svarsmönster som påverkas av svararnas kön, ålder och om man bor i Mariehamn-Jomala eller utanför.
Så menar han att resultaten duger som underlag för en undersökning om de allmänna attityderna på Åland.
Förfarandet är i dag vanligt inom den s.k. surveyforskningen då svarsandelarna ofta är låga.

Det är säkert för mycket begärt att en reporter ska kunna återge forskningsresultat. Därför är populariseringen av forskningen en viktig sak och den bör helst göras av forskarna själva. Jag antar att de åländska medierna huvudsakligen läst den svenska sammanfattning som avslutar rapporten. Den har uppenbarligen inte skrivits av Bogdan State och ger inte en helt rättvis bild av hans mycket intressanta rapport.
Framför allt säger det svenska sammandraget ingenting om hur bortfallet hanterades eller om de socialpsykologiska teorier som testades och delvis bekräftades.

Den som verkligen är intresserad av hur ålänningarna svarade och vilka förklaringar son testades om olikheter mellan kategorier av ålänningar rekommenderas att skaffa fram hela den på engelska skrivna rapporten. Det lönar sig.

Susan Sundback
Professor i sociologi vid Åbo Akademi