DELA

Missförstånd gällande Mise

Med anledning av den senaste tidens diskussioner i media vill vi från Mises sida reda ut en del missförstånd gällande Mise.
1. Varför måste man ha 8-fack trots att man inte producerar så mycket sopor?
Inom Mise får du fritt välja renhållningsentreprenör och renhållningsservice. En del väljer 8-fack men för många passar det bättre med en vanlig tunna. De som producerar riktigt lite sopor kan ha tömning så sällan som en gång varannan månad.

2. Varför behöver man ha Misekort?
Misekort gör att alla hushåll kan lämna farligt avfall till ÅVC utan avgift. Det är viktigt för att inget farligt avfall ska hamna i naturen. Misekortet gör dock även att företag som inte betalar avgift och hushåll i kommuner utanför Mise inte kan lämna avfall på Misehushållens bekostnad.
3. Varför är grundavgiften så hög?
I kommuner utanför Mise finansieras avfallssystemet helt eller delvis med kommunala skatter. Kommuner som är med i Mise behöver inte betala för återvinningscentraler, återvinningsstationer, kundtjänst, information, tillsyn, ärendehantering, utredningar, juridiska kostnader o.s.v.

4. Vem uppbär producentavgiften?
Det är producentorganisationerna som uppbär producentavgifter från företag med producentansvar. Mise uppbär ingen producentavgift, utan utövar endast tillsyn över företagen så att de verkligen tar sitt lagstadgade ansvar.
5. Varför betalar man en producentavgift på Åland och en annan i Finland?
Självstyrelsen gör att Åland inte omfattas av producentansvaret i Finland. Avgifter som betalas in i Finland stannar i Finland och betalar inte för någon insamling på Åland. Samma sak gäller alla varor som passerar alla gränser inom EU. Företag måste dock aldrig betala avgift två gånger utan bara i det land där varan slutligen konsumeras. Det är ju där avfallet uppstår.

6. Varför skickar Mise obetalda fakturor till fogden?
Att lämna en faktura obetald betyder inte att kostnaden försvinner utan tvärt om till att Mise måste betala för indrivning av fakturan. Den kostnaden drabbar alla de som sköter sig och betalar i tid. Att låta fakturorna gå till indrivning blir alltså dyrare för alla.
Om ni har fler frågor får ni gärna kontakta Mises kundtjänst på info@mise.ax eller på telefon 23844.
Med vänliga hälsningar
Mises Kundtjänst