DELA

Missbruk av forum

Under lagtingets budgetdebatt tackade Olof Erland liberalerna och FS i Mariehamn för att de tar ansvar för äldreomsorgen i Mariehamn genom ”ett bra beslut att inte avbryta utbyggnaden av Trobergshemmet”. Det är märkligt att Olof Erland kommenterar politiken i Mariehamn från lagtingets talarstol mitt under debatten om landskapets budget för 2011.
Erlands yttrande görs dessutom rakt ut i luften utan vara satt i något slags sammanhang. Antingen är han inte speciellt väl insatt i Mariehamns stads ekonomiska situation eller så har han helt andra bevekelsegrunder för sitt yttrande. Ifall Olof Erland är dåligt insatt i Mariehamns situation ska jag försöka hjälpa honom:

Mariehamns stad står inför omfattande investeringar; Nyängens dagis, Trobergshemmet, Övernäs skola och hamnen för att nämna de största. Stadens skuldbörda redan är stor, eller drygt 2 800 euro per invånare i bokslutet för 2009. För att säkerställa välfärden, undvika överskuldsättning och hålla stadens ekonomi i fortsatt god balans måste staden sprida investeringarna över flera år och trygga intäkterna genom att ha ett årligt överskott på 1,8 – 2,0 miljoner euro.
Detta är en klok strategi för att klara av ett stort investeringsbehov och samtidigt hålla stadens ekonomi i balans. Det är inte bara vi socialdemokrater som ser detta som det enda riktiga utan samma recept ger Finlands kommunförbunds expert och stadens finanschef. Socialdemokraterna står med andra ord för en sund, ansvarfull och realistisk ekonomisk politik som förstås och accepteras av vanligt folk. Vårt sätt att måna om äldreomsorgen och övrig välfärd i Mariehamn är att se till att staden har ekonomin i gott skick också under perioder av stora investeringar.

Totalt föreslog vi att staden skulle investera ca 21 miljoner euro under åren 2011-2013.
Konkret innebar vårt förslag; att Nyängens daghem byggs under 2011-2 012, att Trobergshemmets nybygge slutförs 2011, att investeringen i Övernäs skola påbörjas år 2013 och att en ny kaj byggs år 2013 för att kunna ta emot Vikinglinjens nybygge.

Vidare innebar förslaget att renoveringen av den gamla delen av Trobergshemmet genomförs senare. Större delen av det gamla Trobergshemmet är under ett antal år framåt fullt användbart för serviceboende. Köket är i relativt gott skick och har kapacitet både för den nya och för den gamla delen.
De medel, totalt ca 1,6 miljoner euro, som nu är budgeterade år 2011 för uppköp av externa platser (Gullåsen, de Gamlas Hem, Villa Gustava) används så långt det går för att finansiera den personal som behövs för dem som flyttas från dyrt externt boende till stadens egna boende i Trobergshemmet. På så sätt kan vi flytta fram 5,4 miljoner euro i investeringar till en senare tidpunkt.

Liberalerna och FS/OB röstade igenom investeringar på ca 32 miljoner euro under perioden 2011-2013 samt nedskärninga r i välfärden på 1 miljon euro från år 2012. Skuldbördan per Mariehamnare ökar därmed från 2 800 euro år 2009 till 3 300 euro år 2013. Finlands kommunförbund säger att 3 000 euro per invånare är den övre smärtgränsen för en kommuns skuldbörda. Liberalernas och FS/OBs förslag grundar sig på ett förväntat stort överskott på dryga 4 miljoner euro år 2013.
Det känns onekligen litet skakigt att bränna av 32 miljoner euro på tre år med förhoppning om ett kanonresultat tre år fram i tiden. Risken för räntehöjningar med åtföljande kraftigt stigande räntekostnader är dessutom överhängande. God redovisningssed föreskriver som bekant att man ska räkna med alla kända och sannolika kostnader men endast med säkra intäkter……
Mot den här bakgrunden framstår Olof Erlands yttrande från talarstolen i Ålands lagting om ”bra beslut” i Mariehamn som helt lösryckt ur sitt sammanhang. Dessutom är lagtinget fel forum för den här typen av kommentarer.
En person som Olof Erland, med lång och m ångsidig erfarenhet av politik på landskaps- och lagtingsnivå, borde hålla sig för god för att missbruka lagtingets talarstol för att ge stygga tjuvnyp åt misshagliga politiska opponenter i frågor som inte har något som helst att göra med lagtingets debatt om 2011-års budget.
Kalle Fogelström (s)