DELA

Misebilen – service som ger resultat

Fram till årsskiftet testkör Mise sin mobila återvinningscentral Misebilen i Mariehamn och Jomala. Detta är det första steget i förverkligandet av Mises Renhållningsplan, som synligt och tydligt påverkar hushållen. Att just Misebilen är vårt första steg är ingen slump. Studier och tidigare erfarenheter visar att en mer fastighetsnära återvinningscentral i högsta grad kan hjälpa till att förverkliga ett av renhållningsplanens huvudsakliga syften: Att skapa ett renhållningssystem som är förenligt med ”Avfallstrappan” och som minskar avfallets farlighet. Renhållningsplanen, som sträcker sig fram till 2024, antogs av en enhällig förbundsstämma med representanter från alla Mises medlemskommuner (Mariehamn, Jomala, Hammarland, Lumparland, Kökar och Sottunga) i juni 2014.

Service baserad på forskning.
”Avfallstrappan” går i korthet ut på att i fallande ordning minimera, återanvända, återvinna, energiutvinna och i sista hand deponera vårt avfall. Trappan ska öka återvinningsgraden samt minska förbränning och framförallt deponering av avfall. En högre andel farligt avfall ska sorteras ut och tas om hand på korrekt sätt. Omfattande forskning från avfallsbranschen visar att avstånd är ett av de mest väsentliga hindren för att sortera. Ju närmare mottagningsplatsen finns, desto bättre sorterar vi. Många som bor i tät bebyggelse upplever återvinningscentralen i Mariehamn, Norrböle som svårtillgänglig och de allra flesta som besöker platsen nyttjar bil. En närmare återvinningscentral ökar tillgängligheten och minskar behovet av bil drastiskt.

Delad kunskap.
I de allra flesta hushåll sorteras farligt avfall ut, få lägger numera batterier och sprayburkar bland de vanliga soporna. Studier visar att utsorteringsgraden ökar ytterligare ju mer man lär sig om farligt avfall och om insamlingen sker nära hemmet. Genom att flytta vår service till folks hemkvarter ökar vi också förhoppningsvis antalet besök per år, behovet att samla farligt avfall på hög minskar helt enkelt. Varje besök vid återvinningscentralen är ett kunskapsutbyte mellan oss och hushållet – vi passar på att lära ut mer om avfall och besökarna kan lära oss mycket om vad som exempelvis upplevs som svårsorterat vilket i förlängningen förbättrar vår information.

Kostnader.
Mises verksamhet finansieras i huvudsak av hushållens avgifter och Misebilen är inget undantag. Däremot kan konstateras att mobila återvinningscentraler i allmänhet sparar pengar för hushållen samtidigt som sorteringsgraden och kundnöjdheten i många fall ökar. Detta eftersom mobila lösningar som Misebilen besparar det offentliga onödiga investeringar och höga fasta kostnader.

Möjlig fortsättning
Om hushållen visar sig vara nöjda med tjänsten fortsätter Misebilen att köra efter årsskiftet och servicen utvecklas. Mise planerar bland annat att kunna ta emot grovavfall (möbler och vitvaror) och trädgårdsavfall med hjälp av Misebilen under 2015. Ett av Mises viktigaste uppdrag, som även finns nedtecknat i nämnda renhållningsplan, är att se till att medborgarna, trots effektiviseringar, i framtiden är nöjdare med avfallshanteringen än idag.
Sofie Dahlsten,
tf verksamhetsledare på Mise