DELA

Mindre till elever med särskilda behov

Den nu sittande landskapsregeringen skriver i sitt regeringsprogram under rubriken utbildning att elevstödande resurser skall samordnas och att stadieövergångar mellan olika utbildningsnivåer skall ske smidigt, särskilt uppmärksammas elever med särskilda behov.
Regeringen skriver också i sitt program att individuella behov skall tillgodoses inom barnomsorg och skola och att familjer med barn med särskilda behov skall uppmärksammas. Enligt gällande läroplansgrunder för gymnasieskolan om specialundervisning skall enskilda studerande inom den yrkesinriktade utbildningen erbjudas specialundervisning.
Specialundervisningen innebär en anpassad studiegång för en enskild studerande. Den grundläggande principen för specialundervisning är inkludering och ett fullvärdigt deltagande. Det innebär att det så långt det är möjligt ordnas specialundervisning med anpassad studiegång inom den utbildning den studerande blivit antagen till.

Som medlem av en familj med ett barn med särskilt behov är nämnda textstrofer av stor betydelse.
En anpassad studiegång med stödinsats av elevassistent samt lärare med specialpedagogisk utbildning kan vara tre viktiga verktyg för att kunna lotsa en ungdom med ett särskilt behov genom utbildningssystemet och så småningom ut i ett förvärvslivet.
Men hur ser nu en del av verkligheten ut i dag för dessa ungdomar. För det första tänker landskapsregeringen i sitt budgetförslag för år 2009 sänka anslaget från 50.000 euro till 20.000 euro i gymnasieutbildningen för barn med särskilda behov för år 2009.
Anslaget är avsett för avlöning av personal samt för anskaffning av handikapphjälpmedel och är avsett att fördelas mellan skolor som anhållit om medel för stödfunktioner och handledning i specialpedagogiska frågor och individuella program. Anslaget kan också användas till förberedande åtgärder för antagning av studerande så att övergången bl. a från olika studiegångar skall underlättas.

Denna signal om sänkta anslag från landskapsregeringen bådar inte gott. Den förra landskapsregeringen tillsatte en kommitté, som bl.a föreslog att öka befintliga utbildningsvägar för ungdomarna med särskilda behov inom gymnasieskolan, vilket nuvarande regering ännu inte har förverkligat.
Och nu som socker på moset kommer denna regering med förslag om att minska det ekonomiska handlingsutrymmet för gymnasieskolan för att denna kategori av elever överhuvudtaget skall kunna klara sig igenom gymnasieskolan.
Vad vill ni i regeringen ?. Vill ni att dessa ungdomar skall tvingas bli sjukpensionärer redan vid 18 års ålder eller vad ? Eller skall de få en reell möjlighet och chans att kunna utbilda sig utifrån sina egna förutsättningar inom gymnasieskolan för att kunna delta i arbetslivet och dra sitt strå till vårt gemensamma samhällsbyggande.
Eller är det så allvarligt att ni inom regeringen inte ens vill låtsas om att de faktiskt existerar.

Detta förslag bidrar inte till ett underlätta det för familjerna med barn med särskilda behov. För det andra. De utbildningsvägar som gymnasieskolan i dag kan ordna är ytterst begränsade och få till antalet för dessa elever som behöver individuellt anpassade stödfunktioner, och förutsätter nästan att ungdomarna inte har behov av någon anpassad studiegång för att deras utbildning kall kunna förverkligas.

Henrik Lagerberg