DELA

Mindre byråkrati och bättre välfärd

Att blunda för verkligheten skapar en svag politisk grogrund för att hantera utmaningarna som det offentliga Åland står inför. Åland är med hög fart på väg mot en offentlig skuldsättning för sin driftfinansiering. Kombinationen med försämrade servicenivåer och stigande skattetryck får oss i liberala lagtingsgruppen att ställa frågan, varför?

Är det så viktigt att bibehålla föråldrade strukturer att den politiska majoriteten hellre försämrar och fördyrar den åländska vardagen framom effektiviseringar och naturliga samordningsvinster samt mindre byråkrati? Vi vill förändra genom att ta bort det som ger minimala mervärden för ålänningen, dels för den offentliga ekonomins skull, men speciellt för att trygga goda service.

Åland är i behov av en kommunreform. Färre kommungränser skapar effektivare samordning av våra gemensamma resurser. Dagens välfärd, men speciellt morgondagens kräver att vi använder skattemedlen mer ändamålsenligt och rationellt än idag. Det ska inte spela någon roll i vilken kommun du skaffar familj i eller var på Åland du önskar äldrevård. Den åländska välfärdens kvalitet och innehåll ska vara oberoende boplats.

Vi ser med stor frustration på hur dagens hantering av det kommunala fältet skapar splittring, svagare ekonomier och sämre välfärd. Bildandet av en fast åländsk kommun med specifika lösningar för skärgården skulle lösa många av dagens och morgondagens utmaningar och ge behövliga verktyg och förutsättningar till de utmaningar som annars riskerar utarma hela välfärden. Där landskapsregeringen väljer att inte leda samhällsreformeringen i nödvändig riktning väljer vi föra fram åtgärder som är av nöden tvunget för att bibehålla en driftsäker, trygg och robust hantering av i första skedet barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Vi ser stora negativa sidor av kommunalförbund och detsamma gäller systemet med värdkommuner. Det alternativet som återstår är att barnomsorg & grundskola blir en underliggande myndighet till Ålands landskapsregering. Enligt liknande modell som Ålands gymnasium. Det alternativet skulle skapa homogena och naturliga samordningsvinster och dessutom ge förbättrade möjligheter.

De fysiska skolorna och barndagvårdsfastigheterna skulle naturligtvis inte flyttas. Däremot skulle indelningen av skoldistrikt och dagens overheadadministration upphöra, vilket skulle skapa en stabiliserad struktur med god förutsägbarhet. Kvalitativa vinsterna är många i form av förbättrad kompetensförsörjning, stora samordningar och rationaliseringar, förbättrat pedagogiskt stöd till mindre skolor, möjlighet till större valfrihet för alla och mycket mer.

Äldreomsorgens utmaningar gällande kompetensförsörjning, kapacitet, specialiseringar och investeringar kräver naturligtvis samordning och långsiktighet. Enligt oss finns vinster, såväl humana som ekonomiska med att samordna äldrevården. Även här är kommunreform liberalernas första hands alternativ men om det inte genomförs bör äldreomsorgen flyttas från kommunerna och i stället får ÅHS som huvudman där rimligen även KST på sikt kunde bli en del av ÅHS verksamhetsområde.

Det är hög tid att förvandla åratals utredningar och ord till konkret handling. Allt med fokus på människan och inte föråldrade kostnadsdrivande strukturer och gränser.

Vi hoppas på politisk mognad kring dessa för Åland avgörande frågor som kräver parlamentariska överenskommelser med bättre hållbarhet än nästa valkampanj.

LIBERALA LAGTINGSGRUPPEN

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp