DELA

Mindre biltrafik = mindre behov av parkeringsplatser

Biltrafiken i Mariehamn har de senaste decennierna tillåtits att explosivt öka och staden har på alla sätt gynnat den. Detta har lett till en försämrad livsmiljö för oss alla och hindrar nu stadens utveckling, eftersom biltrafiken förutsätter bilvägar och nya parkeringsplatser.

Biltrafiken i Mariehamn är oproportionellt stor och krafttag för att minska på den är nödvändiga. En lindring av parkeringsnormerna är ett steg i rätt riktning om det samtidigt innebär en minskning av antalet parkeringsplatser i centrum.

Faktum är ju att de flesta slentranmässigt tar bilen t.o.m. för korta resor som från Västernäs, Östernäs, Horelli, Strandnäs m.m. in till centrum. I de flesta bilarna sitter det dessutom endast en person – chauffören. De allra flesta familjerna har fler än en bil i trafik, fast en normal familj nog bör klara sig med en bil.

Det naturliga är att man går, cyklar eller tar bussen åtminstone för sådana korta resor, och åtminstone familjemedlemmar bör kunna samåka. Endast i undantagsfall får man köra ensam i bilen, såvida man inte har något handikapp, ska utanför stan, storhandla el. dyl.

Arbetsfordon lämnas naturligtvis på arbetsplatsen och får ingalunda köras hem till bostadsområden, där högst personbilar hör hemma. Även landsborna borde lämna sina bilar utanför centrum. Nu förutsätter även stadens utveckling att biltrafiken minskar.

Det är oftast fel på uppfostran och inställningen då man kör bil. Staden borde därför i första hand påverka dem. Alla vet hur mycket avgaser, buller och risker biltrafiken medför, men ändå kör man! Biltrafiken har direkt och indirekt dödat och skadat många mänskor och djur.

Genom skyltar, planscher, informationskampanjer m.m. borde staden påminna om hur skadligt och dumt det är att köra bil. Bilder av trafikolyckor, bilavgaser, kostnadskalkyler skulle kunna avskräcka många. Skyltar med text som VARFÖR TOG DU BILEN ? TÄNK PÅ MILJÖN – LÄMNA BILEN HEMMA! vore lätta att sätta upp. Men inte ens detta har gjorts.

Tvärtom har busstrafiken avgiftsbelagt (tips :tidningarna bör inför nästa val publicera namnen på de politiker som röstade för det). Bilen visar att man inte alls är miljö- eller kostnadsmedveten.

Ungdomarna tycks vara lika dumma. Mopedbilar är avsedda för äldre och handikappade, men oftast sitter det ungdomar i dem. Det är mopeder och mopedbilar som är mest utsatta för olyckor, så man frågar sig om föräldrarna inte bryr sig om sina barn när de låter dem använda dem, vilka dessutom medför extra mycket buller och avgaser.

Förutom genom att försöka tala vanebilisterna till rätta genom att få dem att förstå hur mycket illa de gör sig själva och andra, bör biltrafiken försvåras genom olika trafiklösningar. Parkeringsavgifter, begränsningar att köra på vissa vägar och områden och gemensamma parkeringar t.ex. i nya bostadsområden samt en förlängning av gågatan vore några lösningar.

Det finns ju redan nu många parkeringsplatser och -grottor alldeles i centrum, man behöver ingalunda köra ända till butiksdörren! Mark bör nu reserveras i stadens utkanter bredvid busshållplatserna för parkeringsplatser för landsborna och dem som bor ditåt där de kan lämna sina bilar.

Åtgärder för att gynna den lätta trafiken och busstrafiken bör presenteras. Staden borde göra mer reklam för busstrafiken (det finns busstrafik även till Maxinge) och om de fina gång- och cykelvägarna, nu används gångbanorna främst bara av joggare och hund-rastare, och inte för att dagligen ta sig till centrum.

Detta är bara några tips, politikerna och tjänstemännen förutsätts även själva komma med fler förslag för en minskad biltrafik till handlingsplanen, och bör givetvis själva föregå med gott exempel.

FN:s färska klimatrapport talar sitt tydliga språk och även EU kräver att biltrafiken i tätorter minskas, så politikerna har en skyldighet att minska på biltrafiken. Även utomstående experter har ansett att biltrafiken till centrala Mariehamn bör begränsas

Mariehamn har alla förutsättningar för det. Inte heller turisterna kommer hit för att uppleva en livlig biltrafik.

Politikerna bör nu presentera konkreta förslag för en kraftig minskning av biltrafiken, då minskar ju samtidigt behovet av parkeringsplatser i centrum. Därefter finns inga hinder för att parkeringsnormerna lindras.

”RÄDDA MARIEHAMN”