DELA

Min syn på händelserna i Jomala församling

Efter att ha tagit del av Annika Orres artikel under rubriken ”Ingen ansvarsfrihet efter ekonomiskt rådd” i tidningen Nya Åland av den 27 november 2009, avger jag min syn på saken.

Journalistreglerna från Finlands journalistförbund 1.1.2005 i urval:
– p 8. Journalister skall sträva efter en sanningsenlig informationsförmedling.
– p. 10 Journalister bör kontrollera uppgifter så väl som möjligt – även om det har publicerats tidigare.
– p. 15 Rubriker, ingresser, pärm- och bildtexter, reklamaffischer och annan exponering ska ha sin grund i innehållet.
– p. 20 Väsentliga fel skall rättas utan dröjsmål.
– p. 21 Om journalister framställer information om en klart identifierbara persons eller parts agerande och därmed ger denna en mycket negativ publicitet, ska de ge föremålet för kritiken möjlighet att framföra sin egen syn redan i samma sammanhang.
– p. 22 Ifall det inte är möjligt att höra den som blivit föremål för den mycket negativa publiciteten samtidigt, kan det vara nödvändigt att höra personen i efterhand. Om så inte sker, hör det till god sed att publicera personens egen ståndpunkt.
Med beaktande av ovanstående regler finner jag det märkligt att kunna konstatera att jag inte har kontaktats för att ge min syn på saken.

Min syn på uppgifterna i Orres artikel.
Artikeln gäller åren 2007 och 2008. Ekonomiskt rådd har inte förekommit från min sida vad jag känner till och jag har inte heller fått se den kritik som revisorerna påstås ha lämnat. Trots begäran skriftligen har materialet inte tillställts mig, dock tycks material ha tillställts media.
Klart är i alla fall att revisorerna har lämnat en felaktig uppgift i sitt revisionsprotokoll 2008 genom sitt påstående att det inte skulle finnas någon lönebokföring. Polisutredning av detta har begärts beträffande revisorerna.
I artikeln utpekas, delvis indirekt, sedan kyrkoherden och kyrkoekonomen. Det är en sanning med modifikation., vilket inte alls framgår av Orres artikel. Kyrkoherden är under 2007 och 2008 under vissa perioder frånvarande på grund av sjukdom och undertecknad ekonom tillträder först den 1.1.2008.

Nu har bokslutet för 2007 nått kyrkofullmäktige starkt försenat skriver Orre. Faktum är att det redan finns ett bokslut för 2007 i församlingen. Bokslutet behandlades utan anmärkningar i kyrkorådet i juli 2008. I september 2008 skrev revisorerna ett dokument, enligt vilket de säger sig inte kunna avgöra om redovisningen är rätt eller fel. Av denna anledning fattades i oktober 2008 i kyrkorådet ett beslut om att göra ett nytt bokslut på en redovisningsbyrå.
Orsaken till detta var således det uttryck för osäkerhet om redovisningen som revisorerna givit uttryck för i sitt dokument. Undertecknad deltog inte i det beslutet och hördes inte heller inför beslutet. Inte heller framfördes det konkret vad revisorerna inte begrep eller vad som måste korrigeras.

Nu föreligger dock ett nytt bokslut. Trots att undertecknad inte fått tillgång till det bokslutets datalistor har jag dock gjort en jämförelse på basen av de redovisade tablåerna i bokslutet. Det kan konstateras att bokslut version 1 visade ett underskott på 164.549 euro och att bokslutet i version 2 visar en förlust om 123.167. Differensen är 41.382 euro.
En jämförelse visar också att bokslut 1 uppvisar avsevärt högre löne- och bikostnader, vilket sannolikt beror på en kalkylerad semesterlöneskuld med tillhörande bikostnader. Denna kalkylerade semesterskuld uppgår till litet över 40.000 euro.
Sålunda förefaller det som om de beslutande i Jomala församing har beställt ett nytt bokslut utan anledning. Likaså har det framkommit att man gjort om hela löneräkningen för år 2008 med motiveringen att man under ett års tid inte har lyckats ta sig in i datasystemet.
På grund av dessa beslut har församlingen nu ådragit sig omfattande extra kostnader och söker en betalare. Eftersom undertecknad varken hörts om eller deltagit i beslutet om att göra om löneräkningen för 2008, liksom om att göra om bokslutet för 2007, undanber jag mig oberättigade ekonomiska krav.
Den 1.12.2009
Margaretha Westling
kyrkoekonom

Nya Åland har i tidigare artiklar redogjort i detalj för konflikten. I detta fall redogör vi senast framkomna fakta.
Nina Fellman
chefredaktör Nya Åland