DELA

Miljötillstånd för Åpab

De samhällsägda bolagen förorsakar stora förändringar inom Mise.
På Mises senaste bolagsstämma framgick som ett positivt inslag att de samhällsägda bolagen Åpab, Sdab och Proans kommer att förorsaka så stora förluster för Mise att de är tvungna att försättas i likvidation, varefter Mise kan fortsätta från renstädat bord och organisera avfallshanteringen enligt den avfallsplan som undertecknad utarbetat för Obunden samlings räkning.

På stämman informerades om att Mises ackumulerade underskott uppgår till 780.143,24 euro och kommer att öka kraftigt de närmaste åren, trots att indrivningsverksamheten har effektiverats så att återstående fordringar bara finns hos äldre, medellösa personer med en TV från 1980-talet som enda realiserbara egendom.
Förlusterna härstammar främst från dotterbolaget Ålands Problemavfall Ab som övertagit det operativa ansvaret från kommunalförbundet. Verksamheten har utvidgats till kommuner som inte ingår i Mise och bolaget erbjuder en komplett lösning från drift och bemanning av kommunala återvinningscentraler, insamling, omlastning, borttransport och slutbehandling av avfall. Insamlingen omfattar alla avfallsslag, förutom farligt avfall, återvinningsmaterial, återvinningsavfall och brännbart restavfall även deponiavfall, byggavfall, metaller, träavfall samt avfall som omfattas av producentansvar, såsom olja däck, elektronik och impregnerat virke. Som lukrativa kunder anges Lemland, Eckerö och Sund och även från landskapsfärjornas bilsvatten erhålls även stora intäkter.

Förutom de årliga förlusterna består problemen i att bolaget saknar miljötillstånd för sin centrala omlastningsstation i Ödanböle. I avfallstillståndet som beviljades av hälsonämnden år 2000 krävs att lagerfältet ombyggs så att det uppfyller miljökraven, att kringliggande områden saneras samt att man söker ett permanent byggnadslov för lagerbyggnaden, vilken har ett tillfälligt byggnadstillstånd som förlängts med två år i gången sedan år 1990.

Miljöminister Katrin Sjögren bör anmoda Ålands Problemavfall Ab att omedelbart söka miljötillstånd för sin verksamhet samt att bolaget återbetalar de landskapsbidrag, uppskattningsvis 200.000 euro, vilka beviljats i flera separata poster i enlighet med Kommissionens förordning nr 1998/2006 om stöd av mindre betydelse.
Verksamheten för Svinryggens Deponi Ab består enligt avfallstillståndet från år 2001 av den kommunala avfallsdeponins drift, avslutning och eftervård. I miljötillståndet från år 2005 föreskrivs som tillståndsvillkor insamling och behandling av lakvatten samt sanering av kringliggande områden. Dessa åtgärder kan enligt en utredning som framtagits av Mariehamns stad beräknas till 3,5 miljoner euro, beroende på hur saneringsarbetet utförs. Deponibolaget har på ett olyckligt sätt involverats i ÅPAB:s verksamhet genom att bygga en deponi för inert avfall samt omlastningsramper för diverse avfallsfraktioner. Enligt deponiförordningen skall de avgifter som uppburits under deponins drift så långt som möjligt användas till deponins avslutning och eftervård, varför bolget har handlat i strid med förordningen.

Miljöminster Katrin Sjögren bör anmoda Svinryggens Deponi Ab att i första hand inhämta delägarkommunernas tillstånd för den utvidgade verksamheten samt kräva att bolaget återbetalar landskapsbidraget för de olagliga tillbyggnaderna och likaså diverse bidrag som beviljats i enlighet med EU-förordningen om stöd av mindre betydelse.
Producentansvar Åland Ab har lyckats öka antalet anslutna företag från 5 till 18 stycken genom vitesförelägganden som närmast påminner om anstiftan till olaga hot. Miljöminister Katrin Sjögren bör anmoda bolaget att söka miljötillstånd för verksamheten. Härvid kan klarläggas om bolaget har rätt att utan konkurrensutsättning anlita Ålands Problemavfall Ab för transport av insamlade förpackningar till behandling. I miljötillståndet kan även prövas om verksamheten som helhet baserar sig på lagliga grunder.

Den avfallsplan som kommer att ligga till grund för Mises framtida verksamhet kan studeras på www.obs.ax.
Mariehamn, den 22 maj 2011
Carl-Gustav Flink