DELA

Miljöminister Katrin Sjögren förtränger problemen med avfallsplaneringen!

Krister A. Martell frågar sig om vår självstyrelse är inne på en sådan väg att när det blir svårt att svara så tystnar man och enda utvägen som återstår är att vända sig till Bryssel för att erhålla svar? Så är fallet vad gäller den övergripande avfallsplaneringen och ansvaret för detta vilar nu på miljöminister Katrin Sjögren (Lib).

Förslaget till ”Avfallsplan 2010” innehåller en mängd felaktiga angivelser, fabricerade uppgifter och ogenomtänkta förslag. Vid avgränsningssammanträde för den MKB som uppgjorts över planen framfördes följande förslag till alternativ som skall utredas:
1. Producentansvaret utreds så att ansvaret ligger på den som tillverkar eller yrkesmässigt importerar produkter till marknaden och ansvaret för de förpackningar som produkterna förorsakar ligger på de organisationer som producenterna har grundat.
2. Insamling av hushållsavfall sker så att allt avfall som enligt EU-direktiven utgör hushållsavfall ingår i samma insamling och alla fastigheter som producerar hushållsavfall betalar grund- och transportavgifter enligt samma villkor.
3. Insamling av farligt avfall sker så att kommunerna konkurrensutsätter omhändertagandet av det farliga avfall som insamlas i centrala mottagningsstationer.
4. För omhändertagandet av blandavfall utreds ett alternativ enligt vilket avtalas om villkoren för byggandet av en offentlig balningsanläggning i privat regi.
5. För omhändertagandet av bioavfall, slaktavfall och kadaver utreds ett alternativ som innebär en ombyggnad av befintlig kompostanläggning så att man erhåller helt slutna lösningar och finansieringen sker både med en behandlingsavgift och en avgift för slutprodukten.
6. För lokal deponering av icke-farligt och farligt avfall utreds en offentlig anläggning i privat regi, alternativt Svinryggens Deponi om man omhändertar båda avfallsslagen och fullföljer sina skyldigheter för den kommunala soptippen.

I utkast till MKB anges att under avgränsningssammanträdet framkom inga relevanta synpunkter som påverkat arbetet med MKB:n.
Utkastet till MKB har inte anslagits på landskapsregeringens och berörda kommuners anslagstavlor eller publicerats i lokal tidning med allmän spridning, såsom stipuleras i landskapslagen om MKB.
I det fall att miljöminister Katrin Sjögren fastställer ”Avfallsplan 2010 ” med tillhörande MKB som en landskapsomfattande avfallsplan bär hon ansvaret för detta inför nationella instanser och inför EU-kommissionen.

Mariehamn, den 14 juni 2010
Carl-Gustav Flink