DELA

Miljöfrågor lyfts fortfarande för sällan

Vår landskapsregering är straxt inne i halvtid. Under den gångna perioden har natur- och miljöfrågor inte stått särskilt högt på agendan. Inte i verkligheten i alla fall! Tidvis tycker jag det verkat som om vi haft 6 finansministrar i regeringen! Det har också bevisat hur svårt det är, jag skulle vilja säga omöjligt, att vara både närings- och miljöminister samtidigt.

Några exempel på det från den senaste tiden. Åland fick ett nytt skogsskötselprogram där skogsägarna uppmanades avverka mera skog. Åland borde om någon plats på den här planeten ha råd att spara skog bland annat för rekreation och för att en liten gnutta neutralisera koldioxidutsläppen i atmosfären. Det tar ungefär 40 år för en trädplanta att nå upp till den effekt som kolsänka som det hade när det fälldes som fullvuxet.

Har vi verkligen den tiden på oss?

I Radio Åland intervjuades för ett tag sedan en stugägare som starkt misstänkte en fiskodling för att stränderna hans blivit svårt nedsmutsade. Senare i samma program lyftes frågan om det skulle vara möjligt att flytta fiskodlingar längre ut till havs för att minska problemet sade minister Camilla Gunell (S) som intervjuades i programmet, att hon inte haft den frågan på sitt bord.

Vad betyder det?

De döda bottnarna i Östersjön fortsätter växa. Genom att flytta fiskodlingarna längre ut ger man sig bara på symtomen inte själva sjukdomen. Det är endast utsläppen från odlingen som måste åtgärdas.

Jag anser också att våra politiker borde föregå med gott exempel och använda andra transportmedel än flyget då det bara är möjligt! Flyget som bevisats att utan jämförelse förorsaka de största koldioxidutsläppen i atmosfären! Att miljökompensation är en djungel redovisades för i miljöprogrammet ”Klotet” för ett tag sedan och gör bara i undantagsfall den nytta vi hoppats på och då för en inte så liten summa!

Sist men inte minst: Hur är det möjligt att vår regering med en nyligen framtagen hållbarhetsstrategi, bara fortsätter att i gammal stil och med samma argument som generationer politiker tidigare ödelägga naturmarker för att vinna tid och pengar! Så klart avser jag kortrutten! Låt inte hållbarhetsstrategin bli en pappersprodukt för papperskorgen! Det är minst sagt hög tid för nytänk då det gäller att förvalta våra naturresurser.

Jag tror det är dags för ett miljöparti på Åland, annars blir det åtminstone svårt för mig att rösta i nästa val.

Isabel Kvarnfors

Närings- och miljöminister Camilla Gunell (S) svarar:

Bästa Isabel!

Din reaktion tyder på att regeringens miljöpolitik inte varit tillräckligt tydlig och synlig. Därför tar jag gärna möjligheten att berätta. Som närings-, miljö- och energiminister har jag ägnat mycket tid och möda åt att verkligen sätta agendan för hållbar utveckling på plats och börja förverkligandet av dess sju viktiga mål.

Det är ett arbete som förändrar hela arbetssättet i förvaltningen och i vårt samhälle och som tacksamt nog har god fart och en bred uppslutning. Det betyder att hela samhället med dess företag, organisationer och myndigheter lär ny kunskap och på bred front verkar för en miljömässigt hållbar framtid för Åland.

I den energi och klimatstrategi har vi lagt fram tydliga mål och åtgärder för arbetet med en omställning till förnyelsebar energi och arbetet mot koldioxidutsläppen. En utökad vindkraft och solenergi är ett tydligt mål. Åland ska också bli testområde för utvecklande av smarta elnät och nya tekniska lösningar. Tre nya laddstationer för elbilar har nu etablerats.

Inom livsmedelssektorn arbetar vi med underlag för en biogasanläggning, bättre kretslopp och cirkulation av näringsämnen, bättre jordhälsa och biologisk mångfald och fortsatt varroafria bin. En särskild arbetsgrupp har bildats för att jobba med ekoodlingens utveckling.

En ny vattenlag kommer nästa år, ett jättelikt projekt, som kommer att bidra till ökat skydd för dricksvatten och vattentäkter, renare havsmiljö och vi har just inlett arbetet med en övergripande havsplanering. Vattenfrågor med rening av nedsmutsade träsk fortsätter och vi investerar i fiskodlingen Guttorp för att få en anläggning som ska ha nära noll utsläpp och en breddat uppdrag inom fiskevård.

Sakta men säkert säkrar vi fler och fler Natura 2000 områden och investerar ca 220.000 per år för det.

Plaststrategin arbetar mot högre medvetenhet kring mikroplaster i naturen och ger åtgärder för hur man kan stoppa spridningen av plaster. En ny avfallslag kommer 2018 och vi börjar arbetet med cirkulär ekonomi.

Kortrutt är omtvistad, men jag kan försäkra dig om att jag noga bevakar projektet ur miljöaspekt och tillsammans försöker skydda de natur och kulturmiljöer som berörs. Vi planerar nu inköp av en eldriven färja och elektrifierar driften av en linfärja för att få bort de fossila bränslena inom sjötrafiken.

Skogsprogrammet var en balanserad avvägning mellan avverkning och skyddet av skogen. Det är viktigt att få igång fler skogsägare att röja och sköta om sina skogar. Att bygga mer i trä en en uttalad ambition som binder koldioxid och skogsprogrammet kommer inte att leda till några drastiska avverkningar på Åland.

Att utveckla ett samhälle och dess näringar med stor omsorg om naturen och miljön är svårt. Genom åren har jag konstant upplevt konflikten mellan intressen att exploatera och miljöskyddet. Nu har jag satt mig i en situation där jag balanserar dessa intressen och försöker hitta en god balans. Att odla fisk och grödor utan utsläpp har vi ännu inte lyckats med, men branscherna vet att de måste söka mer miljömässigt hållbara lösningar. Det finns oändligt mycket mer att göra, men jag kan lova dig att vi inte ligger på latsidan.