DELA

Mest beviljade beslut från staden

Under de senaste veckorna har det i media cirkulerat insändare av såväl enskilda klienter som enskilda politiker som beklagar sig över svårigheterna att få tillgång till sociala tjänster och service. Av texterna ges bilden att det är mera regel än undantag att klienter får avslag och att klienter måste processa i domstol för att få rätt till service och stöd. Det är dock omöjligt för en enskild klient eller enskild politiker som inte har insyn i hela verksamheten att uttala sig om saken på ett heltäckande sätt. För att läsaren ska få en rättvisande bild av förhållandena vill vi därför redogöra för statistik för år 2018 i Mariehamns stad.

Under året fanns 432 klienter inom utkomststödet och 2518 beslut togs, varav 151 var avslag. Detta betyder att 94 % av besluten var beviljade beslut.

Inom handikappservicen fanns 136 klienter och 209 beslut togs, varav 23 var avslag. Detta betyder att 89 % av besluten var beviljade.

Av ovannämnda 174 avslag har 25 (14 %) gått vidare som rättelseyrkanden till socialnämnden. I tre ärenden har Ålands förvaltningsdomstol fattat beslut och ett ärende har avgjorts av Högsta förvaltningsdomstolen.

Ibland förekommer det att en klient får ett beslut som delvis är beviljat och delvis avslag. Man beviljas till exempel utkomststöd till hyran men får avslag på ansökan om ersättning för mobilräkning. Eller inom handikappservicen beviljas man till exempel stöd för att ersätta badkar med duschkabin inklusive nya kakel enligt billigaste modell men man får avslag på merkostnaden för dyrare kakelplattor och inredning som inte är nödvändiga på grund av handikappet.

Följaktligen kan man inte påstå att det är mera regel än undantag att klienter får avslag. Däremot finns förståelse för att klienter som av någon anledning har fått avslag kan uttrycka sitt missnöje.

SUSANNE LEHTINEN
SOCIALDIREKTÖR

MIKAELA BRANDT
LEDANDE SOCIALARBETARE

CECILIA BERNDTSSON
SOCIALSERVICECHEF