DELA

Mer resurser till psykiatrin

Intresseföreningen för psykisk hälsa Reseda stöder landskapsläkare Jaana Lignells och ÅHS- styrelsens ordförande Torbjörn Björkmans tankar i tidningen Åland den 5.9 om ökade resurser till psykiatrin. Våra medlemmar har skiftande erfarenheter från den psykiatriska primär- och specialsjukvården och skulle välkomna en sådan tanke. Psykisk ohälsa medför ett stort lidande dels för den drabbade men också för familj, anhöriga, vänner och bekanta och där det allt som oftast inte finns några snabba och enkla lösningar på att sig ut ur denna livskris .

Samhällsekonomiskt sett är det väl investerade pengar att öka resurserna till detta komplicerade område inom sjukvården då man räknar med att en person som sjukpensioneras som artonåring idag kostar samhället i genomsnitt ca 1,0 milj. euro under sin livstid som pensionär. Reseda tror också på idén att man skall ta tag i människor med gryende psykiska problem så god tid att de in te behöver gå ner sig så djupt och bli så dåliga att de behöver psykiatrisk specialsjukvård som slutenvård och att en återhämtning då kommer att ta mycket längre tid.
Reseda vill också att samarbetet mellan socialvården i kommunerna och psykiatrin inom primär – och specialsjukvården förstärks och får ett formaliserat organ där man eftersträvar att vården och socialvården t. ex genom en samordnad vårdplan har alla ansvarsbitarna på plats då det gäller aktörernas ekonomiska åtaganden för klientens fortsatta vård och sociala tjänster och innan han/ hon skrivs ut från den psykiatriska vården.

Denna nämnda ansvarslänk är väldigt viktig för återhämtningen för människor med psykisk ohälsa. Reseda vill också arbeta för att tankegångarna i den uppdaterade psykiatriplanen från år 2006 om ett forum för mental hälsa genomförs med representanter från kommunförbundet, socialarbetare från kommunen, intresseföreningar för patienter och anhöriga, privata vårdgivare, primär- och specialsjukvå rd och folkpensionsanstalten för att mötas, samordna och utveckla olika insatser för patienter med psykiatriskt problematik. Reseda vill också förverkliga tanken om personliga ombud och ett ökat brukarinflytande på vården och vårdinnehållet inom psykiatrin både på individnivå, verksamhetsnivå och systemnivå.
Styrelsen
Ålands intresseförening för psykisk hälsa Reseda r.f.