DELA

Mer effektivitet, sänkt skatt

Svar på Folke Sjölunds fråga riktad till Ålands Handelskammare
Dagens åländska samhälle präglas av gamla strukturer. Kostnaderna för dessa strukturer är betydande. Vi vill se ett samhälle som är mer inriktat på uppdelning i funktioner än i geografi. En struktur som utgår ifrån medborgarnas behov. Att det är möjligt ser vi i jämförelsen att Åland har 33 % anställda i offentlig sektor medan Finland har 25 %. Ett nära exempel på annan besparing i sammanhanget är den dagsaktuella Miramarparkeringen. Hade staden och LR varit samma förvaltning med samma mål hade samhället sparat 1 000 000 euro och en värdefull tomt på att bygga parkering vid Alandica.

För att en sänkning av kommunalskatten skall kunna genomföras krävs att Åland förutsättningslöst ses över och ett allåländskt perspektiv antas. Med dagens kommunstruktur kan vi således inte sänka skatten i enlighet med Affärsplan Åland men om vi genomför en samhällsreform med direkta målet att skapa en effektivare förvaltning och ett bättre tillvaratagande av samhällsmedel kan det genomföras. En effektivare förvaltning ger förutom ett lägre skattetryck, ett starkare samhälle och förutsättningar för ökad inflyttning samt företagande vilket i sin tur medför ökade skatteintäkter.
Ålands Handelskammare
Daniel Dahlén