DELA

Mellan kapitalism och protektionism

En liberal väg mellan rövarkapitalism och halsstarrig protektionism
Att reglera och lagstifta om näringsverksamhet uppfattas som motsats till en bra näringspolitik. Det stämmer inte alltid.
Jag vill komma med några förtydliganden gällande liberalernas ställningstaganden beträffande näringsrätt och upphandling. Det finns en väg mellan ytterligheterna rövarkapitalism och halsstarrig protektionism, den är liberal.

Idag är näringsrätten främst ett språkskydd och har ett byråkratiskt men helt tandlöst tillståndsförfarande med obefintlig tillsyn. Företagens styrelser ska utgöras av 2/3 ålänningar. Liberalernas förslag är att införa anmälningsplikt istället för tillståndsförfarande, att företagens kommunikation vid service till allmänheten och kontakt med myndigheter ska vara svenska men vi ska inte politiskt lägga oss i vad företagen har för internt verksamhetsspråk. Lika irrelevant känns kravet på 2/3 ålänningar i styrelsen på en allt mer global marknad.

Det nya upphandlingsdirektivet från EU har landskapsregeringen inte prioriterat och därmed inte satt i kraft ännu trots att det är fullt möjligt. Jag kan inte se någon gång när det skulle ha varit mer angeläget att vara proaktiv och offensiv istället för att vänta och se vad Finland gör. Det har liberalerna påpekat länge och åtskilliga gånger bland annat i samband med behandlingen av EU-prioriteringarna inför 2014, i spörsmålsdebatten om näringspolitiken och nu senast i budgetdebatten. Intresset har varit obefintligt. Direktivet antogs för drygt ett år sedan och ska vara implementerat senast om ett år. Vår tolkning är att det nya direktivet innebär möjligheter genom förenklingar för små och medelstora företag, ökad miljöhänsyn, lättare att förhandla om anbuden samt också sociala hänsyn beträffande arbetsförhållanden och arbetsvillkor.

För övrigt behöver den åländska upphandlingslagstiftningen totalreformeras också under EU:s tröskelvärde. Den är otydlig, lämnar utrymme för godtycke och försvårar för småföretagare. Ett segment inom näringslivet gynnas dock, juristerna.
Det är fullt möjligt att ha ett öppet sinne till nya, externa företagare men samtidigt inte vara hemmablind för den egna marknaden och kompetensen inom vårt eget näringsliv. Det handlar ju inte om att politiskt legitimera och lobba för vapenfabriker i Saudiarabien! Det liberalerna lyfter fram är möjligheten för ÅHS att köpa åländsk mjölk och potatis, att ÅDA utformar sina upphandlingskriterier så att den erkända kompetens vi har inom IT-sektorn också kan komma ifråga och att när sjötrafiken upphandlas tar man ett helhetsgrepp, gör en analys som innefattar skatteintäkter, arbetsplatser samt rimligheten i de anbud man får in. Detta är speciellt angeläget i dagsläget med en orolig arbetsmarknad, stigande arbetslöshet och en konjunktur som inte vill ta fart.
Liberalerna på Åland
Katrin Sjögren
ordförande
Mats Perämaa
vice ordförande