DELA

Med fokus på hälsa

I vårt moderna västerländska samhälle lider allt fler människor av växande ohälsa. Ofta handlar det om stressrelaterade sjukdomar där den vanliga skolmedicinen har visat sig vara otillräcklig. Människor får helt enkelt inte den hjälp och vård de söker. Följaktligen har många, framförallt kvinnor, börjat vända sig till den alternativa vården för bot.
Och många finner bot, på olika sätt, via olika alternativa terapier eller med hjälp av hälsokostpreparat. Det är inte min sak att här börja bena ut vilken terapi som kan vara verksam vid olika typer av ohälsa, men klart är att människor har blivit hjälpta. Det tycks också vara vanligt att patienter underlåter att berätta för sin läkare om att man också använder sig av alternativ vård eller medicin.

Liberala kvinnor har diskuterat det här samhällsfenomenet och vi menar att myndigheterna kan och får inte längre blunda för det som är uppenbart. Nämligen en växande förtroendeklyfta mellan medborgarna och den hälso- och sjukvård som erbjuds oss idag.
Enligt mitt sätt att se är det dags att erkänna alternativ vård som botande vård och inlemma den i vår samhällsfinansierade hälsovård som ett komplement. Ta exempel från andra västerländska länder där synen på alternativ vård är mycket mer oproblematisk, till exempel England, Tyskland och fram för allt USA där mycket forskning pågår. I Norge diskuteras integrerad vård där man har för avsikt att integrera alternativa terapier i sjukvården.

Man kan tycka att det är upp till var och en av oss att söka och finna hälsa där det går att få och till de kostnader som gäller på marknaden. Men%u2026 hälso- och sjukvården är samhällsfinansierad med skattemedel. Avdrag får göras i beskattningen för mediciner, glasögon, tandvård etc.
Då borde samma regler gälla för avdrag även för den enskildes kostnader för alternativ vård och medicin samt naturmedel. Liberala kvinnor föreslår alltså att avdrag i beskattningen ska bli tillåtet även för alternativ eller komplementär vård. På Åland finns i dag en stor efterfrågan och ett stort utbud av alternativ vård och terapier av olika slag.
Organisationen ÅHA, Ålands hälsoalternativ, som samlat de flesta terapeuter under sitt tak, har gjort mycket för att höja kunskapen om alternativ vård. Liberala kvinnor vill fortsätta arbeta för att kunskapen om alternativ vård ska öka ytterligare och målet är att den en dag ska vara fullt accepterad och respekterad och integrerad i vår hälso- och sjukvård.
Silvana Fagerholm-Sjöblom (lib)