DELA

Markköp på Åland

Med anledning av ledaren i Nya Åland (24 maj) vill jag ge några kommentarer angående reglerna för markköp på Åland. I ledaren kommenterar man makarna Weiss ansökan om jordförvärvstillstånd. Landskapregerigen avslog ansökan med motiveringen att området gränsar till vattnet. Denna begränsning framgår klart ur gällande förordning. Så har förfarits tidigare i liknande fall och landskapsregeringen håller hårt på pricnipen om likabehandling.

Försäljningen av Grelsbyområdet. Landskapet avser att få ett så bra pris som möjligt och våra jordförvärvsregler betonas särskilt i handlingarna. Kravet är att alla presumtiva köpare skall veta vilka regler som gäller. Med tanke på områdets speciella karaktär och storlek är det förnuftigt att även marknadsföra projektet utanför Åland. Det finns goda exempel på där investerare utanför Åland har kommit hit och startat en framgångsrik verksamhet, helt enligt gällande jordförvärvslagstiftning. Det är inte fråga om att uppmana till ett kringående av jordförvärvsreglerna, tvärtom.

Den parlamentariska kommitten framförde flera synpunkter på hur jordförvärvsreglerna på Åland bör utformas. En sak var att landskapsregeringen bör utforma klara villkor för att förhindra att en fysisk eller juridisk person med stöd av aktieförvärv kommer i åtnjutande av rättigheter som skulle ha förutsatt jordförvärvstillsånd om en juridisk peron inte hade fungerat som mellanhand. I praktiken avser detta fall där en aktie berättigar till ett visst markområde.

Landskapsaregeringen har åtgärdat detta genom att anta riktlinjer för dylika överlåtelser.
Kommitten framförde vidare att man bör underlätta försäljning av tomtmark för fast boende på planerat område. Liberalernas förslag till ändring av gällande förordning motsvarar exakt det som kommitten efterfrågar.
Roger Eriksson ,
kansliminister