DELA

Mariepark-köp bra för staden

Att Dennis Jansson känner att hans livsverk är hotat är helt förståeligt. Mariepark blev inte vad Dennis och många med honom förväntade sig.
Den 28.1.2003 avgjorde stadsfullmäktige frågan. Av de 27 närvarande stadsfullmäktige röstade 16 för Mariepark , 10 mot och en avstod. Flera av de som röstade emot framförde redan då att verksamheten kommer att stå i strid med stadsplan.
Dennis krävde ingen stadsplaneändring i samband med köpet och har inte heller anhållit om ändring av stadsplan senare. En motion om stadsplaneändring har inlämnats med Donny Isaksson som första undertecknare. Grannarna motsätter sig en stadsplaneändring. Något de som medborgare har laglig rätt till. På grund av den till synes olösliga konflikten mellan Mariepark och de kringboende måste Dennis Jansson kalkylera med åratal av rättsliga processer innan stadsplanen och ett miljötillstånd godkänns. Därför är det viktigt att hitta en annan lösning om Rock-off skall vara kvar och grannarna skall få lugn och ro.

På grund av den segslitna konflikten mellan Mariepark och grannarna har Dennis Jansson anhållit om att Mariehamns stad skulle köpa Mariepark för 1,5 miljoner euro. Samtidigt föreslår han att stadsplaneändringen stoppas i väntan på politiskt beslut om inköp av Mariepark. Dessutom anhåller han om att få genomföra Rock-off på Torget i Mariehamn.
Stadsstyrelsen har den 22.3. beslutat att ge Rock-off grönt ljus på torget sommaren 2007. Dessutom har stadsstyrelsen kommit överens om att den 27.3 behandla centralförvaltningens förslag om inköp av Mariepark. Förslaget skickas ut till stadsfullmäktige, som också sammanträder den 27.3. Ärendet brådskar eftersom kontrakt behöver skrivas med artister och planeringen för torget måste vidtas för att sommarens evenemang skall kunna genomföras. Om stadsfullmäktige godkänner centralförvaltningens förslag till inköp skulle många som på ett eller annat sätt berörs av Mariepark kunna dra en lättnadens suck. En hållbar lösning skulle uppnås.

Centralförvaltningens förslag innehåller flera delar. Staden bildar ett bolag kallat Brinken. Bolaget behöver 8.000,00 euro för att komma igång med sin verksamhet. Dessa 8.000,00 euro är skattepengar från stadsdirektörens dispositionsmedel.
Priset på köpet är 1,277 miljoner euro. I köpet ingår en byggnad, legorätt för nöjesparken och den tomt byggnaden står på, 29 parkeringsplatser samt sanering av området. Fab Brinken lånar upp pengar 1,277 miljoner euro för att köpa Mariepark. Affären berör därför inte stadens övriga verksamheter. Alla nöjesanläggningar och allt bråte tas bort av säljaren. Staden får genom köpet tillgång till markområdet 20 år före arrendetidens utgång år 2027.
Ändamålet med köpet är att området planeras för bostäder företrädesvis seniorbostäder och för andra som har behov av särskilda bostäder. Att köpa in mark för att planera för bostäder ligger inom stadens ansvarsområde. Antalet bostäder som man kan få ut av området uppskattas till 80 – 100. Försäljningen av bostadsrätter uppskattas inbringa ca 2,3 miljoner euro till fab Brinken. Hela området inklusive byggnaden säljs till privata entreprenörer. Intressenter har redan hört av sig. Inköpet av Mariepark skulle därför bli en bra affär för mariehamnarna.

En flyttning av Rock-off till torget har mötts med övervägande positiva reaktioner. Publiken som upplevt Rock-off på torget gläder sig över återflyttningen. Affärsinnehavare och andra företagare applåderar också flyttningen.
Motståndet finns bland närboende som stördes under den tiden Rock-off var på torget. Stadsstyrelsen kommer att ta ställning till detta när det slutgiltiga tillståndet ges för Rock-off på torget. Skillnaden nu är att staden har rekommendationer för ljudnivåer i sin ordningsstadga och de skall vara utgångspunkten också för Rock-off. Dessutom kommer öppethållningstiderna för Rocks-off att vara andra. Senast kl.24.00 skall det vara klart rockat. Det är inte helt uteslutet att vi kan komma fram till en anständig lösning också i detta avseende.

Många är skeptiska till inköpet av Mariepark. En del tror att Dennis Jansson gynnas för mycket. Andra tror att staden löper stora ekonomiska risker. En del befarar att grannarna skall motsätta sig byggandet av bostäder i Mariepark. Någon tycker att Rock-off skall vara kvar även om det inte finns juridiska möjligheter till det och sedan finns det en del som bara är emot för säkerhets skull.
Min övertygelse är att detta förslag har goda förutsättningar att efter många års slitningar resultera i att många problem löses. Därutöver tror jag att vi åstadkommer en hel del nytt. Rock-off får en nystart, näringslivet gynnas i sin helhet och antalet bostäder ökar för den växande gruppen äldre som har särskilda boendebehov. Det finns mycket att hämta för många i det förslag till inköp av Mariepark som stadsfullmäktige får på sitt bord tisdag 27.3.07.

Barbro Sundback
Stadsstyrelsens ordförande