DELA

Mariehamns stadsplanering i ett nytt utvecklingsskede

Stadsplanering är en svår syssla. När en plan uppgörs bestämmer man var i staden boende, rekreation, arbetsplatser, offentliga tjänster och infrastruktur placeras. Stadsplaneringen utgår från stadens visioner och strategier. I cirka 160 år har olika områden i staden planlagts och redan planlagda områden har fått nya stadsplaner som anpassats till tidens krav. Hittills har det funnits nya områden att planlägga inom stadens gränser men nu är den reserven uttömd. Detta försätter stadsplaneringen i ett helt nytt läge. Hur kan staden växa när markreserven är slut? Det går inte att fortsätta i gamla banor.

Urbaniseringen av många städer leder till en förtätning av stadskärnan. Delgeneralplan för centrum är ett bra exempel på exploatering som utgår från förtätning. Man får bygga på höjden, parkeringsplatser återfinns under marken och bebyggelsen som ligger centralt är attraktiv för den som vill leva utan bil och har pengar att köpa en dyr centrumlägenhet. Tomter för egnahem saknas nästan helt. Enstaka tomter kan kanske tas fram här och där men några större områden finns inte att tillgå. Risken ökar att beslutsfattare börjar snegla på stadens parker och grönområden. En utveckling som skulle ha ytterst negativa konsekvenser för staden. Framtida stadsplanering kräver fantasi och nytänkande.

Planerna på egnahemstomter i Svinö och på Styrsö är ingen snabb fix. Staden har inte tillgång till dessa markområden. En eventuell planläggning tar säkert minst tio år. Under den tiden kan stadens beslutsfattare inte sitta och rulla tummarna. Det krävs en strategisk planering och en vision om hur staden kan växa inom nuvarande kommungränser. En diskussion och beslut som måste föras på högsta politiska nivå i staden. Stadsstyrelsen och stadsfullmäktige måste ta ett övergripande ansvar för stadens fortsatta utveckling.

Det aktuella förslaget att omorganisera stadsplaneringen så att den blir en del av en utförarorganisation som man kallar stadsmiljönämnden är inte svaret på frågan hur staden ska stadsplanera i framtiden. Många politiker tror sig lösa politiska problem genom att omorganisera verksamheter och göra sig av med personal. Istället för att tänka och diskutera långsiktigt tenderar man att fokusera på förvaltningen och efterlyser effektivitet utan att exakt veta vad det är man vill och vilka följderna blir.

En flytt av stadsplaneringen under den nya stadsmiljönämnden beskär planeringens självständiga status och stramar åt förutsättningarna i stadsplaneringen. Stadsplanering är en visionär verksamhet som bygger på ett långsiktigt helhetstänkande och stadsarkitekter som har mod och kompetens att tänka fritt och kreativt. Planeringen bör ligga som grund för stadens utveckling.

Planläggning som legitimerar en redan fastställd exploatering är inte framtidsinriktad. Ett sådant exempel är Godby som ger en splittrad bild och har en otydlig tätbebyggelse. Utbyggnaden av Maxingeområdet är ett ännu extremare exempel på brist på en sammanhållen och organisk kommunal planering. Stadens situation är en annan. Mariehamn har en väl planerad och fungerande stadsstruktur. Ett klart centrum, olikartade bostadsområden, fina parker och grönområden, tillgängliga strandområden samt ett fungera trafiknät för trafik både till lands och sjöss.

Det strategiska är att stadsplaneringen ska gå före och vara riktgivande för den framtida stadsmiljön och den måste öka stadens attraktivitet inte försämra den. En målbild som inte skapas automatiskt genom en nämndreform utan som kräver politiskt arbete och kompetens av alldeles speciell karaktär.

Att bygga ett hus eller en anläggning i Mariehamn är inte bara att bygga för sig själv och egna behov utan det är en lika mycket en fråga om att bygga och utveckla en stad.

BARBRO SUNDBACK (S)