DELA

Mariehamns stads budget för 2013

Vi undertecknade stadstyrelseledamöter reserverar oss mot majoritetens förslag till budget för år 2013 och ekonomiplan för åren 2014-2015 och föreslår i stället:

För att bringa balans i stadens ekonomi, investera utan att höja skuldbördan, säkerställa stadens kulturliv, stimulera den tredje sektorn, värna om arbetstillfällena i den offentliga sektorn, upprätthålla kollektivtrafiken på nuvarande nivå och inrätta en servicelinje inom kollektivtrafiken föreslår vi på intäktssidan en höjning av skatteöret från 16,5 till 17,5 procent.
Vidare föreslår vi att intäkterna från samfundsskatten budgeteras enligt ÅSUB:s prognos.

Detta inbringar drygt 2 miljoner € mer i intäkter från kommunalskatten och en halv miljon euro mer i samfundsskatt jämfört med majoritetens förslag.
I och med dessa förstärkningar på intäktssidan är det möjligt att förstärka stadens ekonomi, minska skuldbördan, öka ramen för bildningsnämnden med 100.000 euro, omdisponera 50.000 euro till en servicelinje för de äldre och handikappade och reservera 15.000 euro för köp av tjänster för psykiskt funktionshindrades möjlighet att delta i rehabiliterande klubbverksamhet (Pelaren).

Vidare föreslår vi att medel budgeteras för att upprätthålla kollektivtrafiken i nuvarande omfattning samt genomföra ombyggnaden av Ålandsvägen som tidigare planerat under åren 2014-2015.
Karl-Johan Fogelström (S)
Sara Kemetter (S)