DELA

Mariehamns ansvar för Järsö/Nåtös invånare

För oss gamla Mariehamnspolitiker känns det viktigt att besvara en del av de viktiga frågor som bosatta i Järsö/Nåtö-arkipelagen ställt sig och andra efter det medborgarinitiativ som härförleden lämnades in till landskapet, Lemland och staden av boende på öarna i området.

 

Äldreomsorgen. Det är riktigt att Mariehamn idag har ett visst underskott av effektiviserat serviceboende (ESB) men även av institutionsplatser för demenssjuka och andra äldre med olika åldersrelaterade handikapp. Därmed saknas idag resurser i staden för service inom sektorn till andra kommuners invånare. Men avgörande för framtiden är den planering som nu pågår i Mariehamn. Vi är relativt långt komna i planeringen för ett demenscenter med upp till 60 boendeplatser, för avlastning, dagvård med mera. När det förverkligas ökar stadens äldreomsorgsplatser för övrig äldreomsorg också betydligt. Så i denna planering finns möjlighet för Järsö/Nåtös invånare att få sina servicebehov tillgodosedda.

 

Grundskolan. I Mariehamns grundskolor går idag 1 150 elever. Av dessa är hela 150 elever (13 procent!) från grannkommunerna (Jomala och Lemland). Staden vill gärna ha långsiktiga avtal med kommunerna för att skapa trygghet åt bägge parter. Helt säkerställda för framtiden är förstås skolplatserna för skolbarnen som är från kommunen Mariehamn.

 

Fysisk planering. Lemland har tagit fram en skiss för delgeneralplan för området. I sitt remissvar var Mariehamn positiv till planen men hade vissa synpunkter att den till delar var överexploaterad. Av det lär vi oss att staden gärna skulle glesbygdsplanera området om det vore en del av den egna kommunen. Men som en viktig princip i nära samråd med markägare och invånarna i närområdet. Någon orsak till rädsla att bli överkörda finns inte för detta skärgårdsområde.

 

Skattetrycket. Kommunerna visar nu stora underskott i sina budgetar för 2021. Sammanlagt budgeterat underskott är på över 15 miljoner euro. Endast Mariehamn och Hammarland har positiva kommunbidrag. Det ligger klart i farans riktning att skattetrycket ökar mera i lands- och skärgårdskommunerna framöver än i centralortsområdet. Skatteväxling med minskad lönebeskattning och mera tonvikt på beskattning av miljöbelastande och andra skatteformer pekar utvecklingen runtom oss emot. Prognoserna för stadens ekonomi är för närvarande bland de positivaste på hela Åland.

 

Alternativ finns för Järsö/Nåtö. Många invånare vill att området söder om Mariehamn ska införlivas med staden. Många vill något annat. Alternativen är flera: a) att fortsatt tillhöra den kommungrupp som Lemland framöver kommer att ingå i, b) att Mariehamn, Lemland och Lumparland går ihop, c) att Jomala, Mariehamn, Lemland och Lumparland går ihop, d) att centralortkommunen utvidgas både norr, väster, öster och söder om Mariehamn. Säkert kan flera alternativ listas. Men snart måste Åland välja! Tyvärr slår nu landskapets ekonomi bottenrekord, kommunerna visar stora underskott och näringslivets totala produktionskraft är på väg neråt.

JOHAN EHN

ROGER JANSSON