DELA

Mariehamn har råd med en värdig äldreomsorg

Harriet Lindeman har stor erfarenhet av äldreomsorg. Hon har i olika samhällsfunktioner arbetat med de mesta inom branschen. I en insändare för inte så länge sedan ger Harriet Lindeman uttryck för sin oro över otillräcklig nattpersonal på Trobergshemmet och för få boendeplatser för demenssjuka.

Jag känner samma oro. Förslaget att genom så kallad naturlig avgång minska nattpersonalen på Trobergshemmet så att endast sex ”nattor” mot dagens nio ska sköta samtliga Trobergshemmets nio avdelningar kan inte accepteras. De anhöriga oroar sig och har försökt påkalla stadsledningens uppmärksamhet utan framgång. De äldre som bor på Rödhamn och Lindhamn har inte tillfrågats. De oroar sig också.

Varför då denna brutala försämring som hotar de äldres trygghet och säkerhet. Förslaget att dra ner på antalet nattpersonal motiveras av ekonomiska skäl. Ramen kräver nedskärningar. Den heliga ramen betyder att socialnämndens anslag inte räcker till. Istället för att begära mera pengar föreslås inbesparingar som riskerar de äldres boendetrygghet och personalens förutsättningar att sköta sitt jobb. Socialnämndens medlemmar har varit delade i frågan och en minoritet har föreslagit att ramens ska höjas för att säkra de äldres boendetrygghet.

Socialförvaltningen har inte heller önskat utöka ramen. Motiveringen är att personaltätheten i jämförelse med riksnormerna är tillräcklig. Någon bedömning av de boendes totala behov av stöd och omvårdnad har inte gjorts. Matematik är en sak, verkligheten en annan. Om de anhöriga och de äldre själva vill behålla sin nattpersonal borde det väga tyngst i relation till centralbyråkraternas grova beräkningar i Helsingfors.

För att mildra kritiken mot nedskärningarna i nattpersonal föreslås att förändringen ska följas upp genom dokumentation av mera fallolyckor och urinvägsinfektioner vilka tenderar att öka om man tvingas göra sina behov i blöja i brist på personal som kan hjälpa. Detta resonemang är djupt inhumant och cyniskt. Vi har utbildad personal som ska kunna bedöma hur mycket personal som behövs för att förebygga fallolyckor och urinvägsinfektioner.

De äldre ska inte utsättas för den stress som uppkommer med mindre nattpersonal eftersom många kan vittna om att behovet redan idag är stort eftersom många mariehamnare blir mycket gamla och därför också har många funktionsnedsättningar.

Jag kommer därför att jobba för att nattpersonalen på Trobergshemmet fortsättningsvis är minst en vårdare per avdelning. Dessutom behöver vi se över våra resurser i fråga om boende för demenssjuka. Mariegård står åter tom. Vi har erfarenhet av fastigheten som äldreboende. Något som fungerade väl och som vi behöver överväga. Till sist håller jag med Harriet när hon föreslår att alla som fyllt 85 år borde själva få bestämma om de vill bo hemma eller i någon form av särskilt boende.

Utvecklingen nu är inne på fel väg. De äldre objektifieras och ses mera som kostnadsdrivande faktorer istället för äldre sköra medmänskor som behöver inte bara anhörigas utan allas vårt stöd och solidaritet.

Vi har råd med en värdig äldreomsorg i Mariehamn.

Barbro Sundback (S)