DELA

Mångsidig fri bildning stöder livslångt lärande

Finland är känt för sitt välfungerande utbildningssystem och uppnår fina resultat i såväl PISA- (fokus på grundläggande utbildning) som i PIACC- (fokus på vuxnas färdigheter) evalueringarna. Fritt bildningsarbete är en viktigt del av de kompetenshöjande verksamheter som finns tillgängliga utanför det formella utbildningssystemet.

Fria bildningen riktar sig i första hand till den vuxna befolkningen men det finns deltagare i alla åldrar. De fem olika verksamheterna inom den fria bildningen, medborgarinstitut, folkhögskola, idrottsutbildningscenter, sommaruniversitet och studiecentraler (bildningsförbund) bidrar till en mångsidig möjlighet till bildning för alla. Bildningsalliansen är takorganisation för fritt bildningsarbete på svenska i Finland. Bildningsalliansen har två åländska medlemmar, Medborgarinstitutet Medis och Arbetarnas Bildningsförbund (ABF).

Vi följer regelbundet med det arbete som de gör för den fria bildningen på Åland. Medis har aktivt engagerat sig i integrationsfrågor och satsat på att utveckla och skapa en god kvalitet inom de sk. integrationsutbildningarna vid sidan av all annan institutverksamhet. Arbetarnas bildningsförbund har 33 medlemsföreningar som representerar olika fack-, politiska-, ideella och intresseorganisationer. De ordnar kurser och ger möjlighet till studiecirklar. Kursinnehållet är mångsidigt och svarar mot det bildningsbehov som finns i samhället och hos medlemmarna.

Bildingsalliansen anser att både Medis, ABF och Ålands Folkhögskola, alla har sin givna plats i det åländska samhället. De olika aktörerna har sina egna specifika bildningsuppdrag och kompletterar varandra. Att minska på den fria bildningens utbud är att minska på och begränsa ålänningarnas möjligheter att bilda sig under fria och frivilliga former.

Finlands jubileumsfond, Sitra har under arbete ett treårigt projekt, Kompetensens tid som ska skapa en vision för framtidens livslånga, kontinuerliga lärande. I februari publicerade Sitra fyra teser kring det livslånga lärandet. En av teserna lyfter fram betydelsen av medborgarnas möjligheter till kontinuerligt lärande, oberoende om hen är i arbetslivet eller utanför det.

Medborgarsamhället och den fria bildningen nämns som viktiga aktörer i det livslånga lärandet. Det känns därför väldigt beklagligt att läsa om att man på Åland vill begränsa ålänningarnas möjligheter till ett kontinuerligt, livslångt lärande i framtiden genom att ifrågasätta Arbetarnas Bildningsförbund och dess existens.

Den fria bildningen ska främja aktivt medborgarskap och demokrati samt ge alla, oberoende bakgrund möjlighet att ta till sig bildning i olika former. Behovet av bildning, aktiva medborgare och diskussioner kring ett demokratiskt och mångkulturellt samhälle minskar inte, utan kanske snarare tvärtom.

Det är viktigt för ett nordiskt välfärdssamhälle och ett självstyrt Åland att vi ger rum för bildning och reflektion. Till det behöver vi alla aktörer, såväl Medis, Ålands folkhögskola som ABF.

HENRIKA NORDIN

VERKSAMHETSLEDARE, BILDNINGSALLIANSEN