DELA

Mångfald i lagtinget!

De senaste dagarna har de framtida lagtingsledamöternas arvode debatterats. Det är en angelägen demokratidebatt.
Det är inte en lätt diskussion, det visar inte minst då ledande journalister i media skriver om lagtingsledamöters ”löner” och om ledamöter som tjänstemän. Ledamöterna är inga tjänstemän, har inte en tjänstemans förmåner som tex semesterersättning. En ledamot innehar ett uppdrag och för det uppdraget erhåller den ett arvode.
Nu har storleken på arvodet debatterats.
Jag önskar att framtidens lagting består av en mångfald som speglar det åländska samhället, kvinnor, män, unga, mer erfarna, inflyttade, återflyttare med olika yrkeserfarenheter med sig i bagaget.
Alla behövs!
Människor bygger upp sin privatekonomi utifrån den lön man har i sitt yrkesliv. De allra flesta har lån och amorteringar plus andra utgifter som en familj har. Blir skillnaden alldeles för stor i inkomster så är det inte möjligt för alla att delta i samhällsbygget, vardagen fungerar inte.
Unga kvinnor utbildar sig i allt större utsträckning i dag och kommer i framtiden att inneha ledande roller i såväl näringslivet som i det offentliga. Det kan också därför vara svårt att få kvinnor att ställa upp om de i framtiden bär ett stort ansvar för familjens ekonomi och ett inval i lagtinget skulle göra ett stort avbräck i ekonomin.

Det är många även i framtida lagting precis som i dag som kommer att ha ett högre arvode än den lön de skulle ha fått på sitt ordinarie arbete men jag vill se att vi i framtiden kan göra det lättare för människor från alla yrkeskategorier och med olika bakgrund och kompetens att delta i lagtingets värdefulla arbete.
Lagtingsarbetet är intressant, ett uppdrag man skall vara stolt över att ha fått och som man skall förvalta med stor respekt och glädje. Politiker måste vi ha och vi bär alla ett ansvar för att upprätthålla anseendet oavsett vi innehar ett uppdrag eller är utanför. Med det följer även att tillse det som krävs för att lagtingsledamöters vardag skall fungera oavsett om man är murare, sjukskötare eller jurist. Jag sätter inga värdeskillnader på någons kompetens , alla behövs!
Lagtingsarvodet är i dag 67% men arbetet är utspritt över hela året vilket gör att de allra flesta har endast arvodet som sin årsinkomst. Det är svårt för de allra flesta att kombinera uppdraget som lagtingsledamot med ett yrkesliv.
Lagtinget har nu fattat beslut om att en oberoende kommitté skall bestämma nivåerna på lagtingsledamöternas arvodering. Bra så! Jag hoppas de gör en noggrann analys i syfte att få en mångfald av ledamöter i lagtinget så att ärendena belyses från olika perspektiv i syftet att uppnå det bästa för oss alla.
Gun-Mari Lindholm
Lagtingsledamot och gruppledare för Moderat Samling