DELA

Mängden kvicksilver liten i det nya influensavaccinet

Med anledning av de negativa artiklar kring influensavaccinet önskar vi framföra följande:
I vaccinet ingår konserveringsmedlet tiomersal, en kvicksilverförening, som tillsätts för att minska risken för att vaccinet förorenas av mikroorganismer. Tiomersal har ingått i vacciner sedan 1950-talet, och flera miljarder doser har givits under åren. Mängden kvicksilver i en dos vaccin, 2,5 mikrogram, ligger betydligt under vad man normalt får i sig via födan under en vecka, och långt under den nivå som anses säker för alla individer.

WHO publicerade 2006 en bedömning av de risker som användningen av tiomersal i vacciner skulle kunna medföra och har inte funnit några bevis för ogynnsam inverkan på spädbarn, barn eller vuxna. Dessa bedömningar baseras på erfarenhet av vacciner som i de flesta fall innehållit 50 mikrogram tiomersal per dos.
Det nya influensavaccinet innehåller betydligt mindre. Det kan inte uteslutas att den mängd kvicksilverförening, som ingår i vaccinet, kan leda till en överkänslighetsreaktion. Tiomersal kan ge lokala reaktioner med svullnad och rodnad på injektionsstället. Sådana reaktioner är vanligtvis milda och kvarstår några få dagar.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA:s bedömning från 2004, är att omfattande epidemiologiska studier inte har visat något samband mellan vaccinering med vacciner som innehåller tiomersal och störningar i utvecklingen av nerv-systemet. Det finns därför inget hälsoskäl att förbjuda användningen av tiomersal

Smittskyddsinstitutet svarar:
Är det fel att vaccinera ett friskt barn, som inte tillhör någon ”riskgrupp”?
Nej. Vaccination är inte farligt. Däremot kan influensa hos friska småbarn vara besvärlig. Studier från USA och ett par europeiska länder visar att även friska barn i åldern 6-23 månader kan bli så pass sjuka av influensa att risken för dem att tvingas till sjukhusvistelse faktiskt är ungefär lika stor som den är för personer äldre än 65 år, d v s den grupp vi oftast tänker på som en riskgrupp när det gäller influensa.
Det finns därför knappast någon anledning att avråda en förälder som önskar vaccinera sitt barn. Om det inte finns någon kontraindikation (=absolut medicinsk anledning att avstå, t ex äggallergi) så är det möjligt att vaccinera barn över 6 månaders ålder.

Slutligen, vi vet att pandemin hittills drabbat länder väldigt olika, och man beräknar att den inte är över förrän 25 – 50 procent av befolkningen blivit immuna. En ny våg väntas och genom vaccination kan spridningen stoppas.
En vaccination skyddar den enskilde individen men också mer sårbara individer (riskgrupperna) och hälften av dem som blivit riktigt svårt sjuka har tidigare varit fullt friska! Vi har alla kontakt med personer i risk-grupperna och genom vaccination skyddar Du dessa sårbara personer och Dig själv.
Ett stort utbrott av pandemin skulle också utgöra en belastning på sjukvården, som kanske skulle ha problem att hållas igång.
Av dessa skäl rekommenderar vi vaccination mot den nya influensan!

Birgitta Hermans
Klinikchef, Primärvården
Björn Krantz
Ledande läkare, Primärvården