DELA

Många oklarheter i havsplanen

Ålands Natur & Miljö har deltagit i havsplanens andra remissrunda. Vi vill dela med oss av vårt utlåtande. Här är en sammanfattning från föreningens svar till Ålands Landskapsregering (LR).

• Vi önskar få svar på hur landskapsregeringen ämnar uppnå mål 3 och 4 i utvecklings- och hållbarhetsagendan med det förslag på havsplan som nyligen var ute på en andra remiss. Vi anser att det inte är möjligt att uppnå målen med detta förslag på havsplan.

• Bevarandet, skyddandet och förbättringen av miljön släpar efter på Åland. I och med detta förslag till havsplan ser inte situationen ut att bli bättre, och man riskerar att inte uppnå några av de mest grundläggande målsättningarna med havsplaneringsdirektivet. Vi är även oroliga för vad som kommer att hända med våra mest värdefulla områden ur ett kulturmiljö- och miljöperspektiv, speciellt de områden som exkluderas i denna version av havsplanen. Kan landskapsregeringen garantera ett tillräckligt bevarande och skydd av dessa områden? Det är dessutom oklart hur landskapsregeringen har tänkt uppnå internationella överenskommelser gällande skyddad havsmiljö.

• Den preliminära lokaliseringsplanen som berör fiskodling är mycket bristfällig vad gäller fakta och bakgrundsinformation. Ålands Natur & Miljö anser att det är svårt att ta ställning till ett förslag som benämns vara preliminärt, speciellt då det råder stora osäkerheter kring ett flertal punkter.

• Omlokalisering av fiskodlingar anser vi att strider mot hållbarhetsagendans strategiska utvecklingsmål 3 (Allt vatten har god kvalitet) eftersom det kommer att påverka det aktuella vattenområdet negativt. Inget av de åländska vattenområdena uppnår idag god status, så en förflyttning av fiskodlingar skulle enbart flytta utsläppen från ett område till ett annat utan att uppnå det strategiska utvecklingsmålet.

• Havsplanen borde ha varit mera begränsande gentemot det storskaliga industrifisket medan det småskaliga, kustnära fisket och husbehovsfisket skulle uppmuntras.

• Enligt havsplaneringsdirektivet ska en ekosystemansats tillämpas när havsplanerna tas fram. Det innebär en strategi för bevarande av naturvärden och hållbart utnyttjande av naturresurser. Målet är att användningen av ekosystemen sker inom ekosystemens gränser och på en nivå som ekosystemen tål. Detta framgår tyvärr inte av landskapsregeringens förslag till havsplan och behöver tydliggöras.

ÅLANDS NATUR & MILJÖ