DELA

Många förbättringar för skärgårdens sjukvård

Bäste Roger Husell . Tack för att du så ingående tagit del av mitt första majtal och att du lyfter fram hälsovårdarberedskapen i skärgården.

För mig är det mycket viktigt att man i skärgården känner trygghet i vardagen och därför bör ingen osäkerhet råda kring den akuta sjukvården och möjligheterna att få hjälp dygnet runt. När landskapsregeringen tillsatte styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård föreslog minister Carina Aaltonen att skärgården bör få en egen representant i styrelsen. Detta för att skärgårdens särskilda omständigheter och perspektiv ständigt ska kunna bevakas och lyftas fram. Ordinarie representant blev Stig Brolin, Kökar och ersättare Mathilda Öström, Brändö. Mia Hanström, Kumlinge är sedan 2013 vald till ordförande för ÅHS styrelse.

Landskapsregeringen har uttryckt sin vilja att tända fler lampor i skärgården. I den tanken ingår en välfungerande hälso- och sjukvård. Därför är jag stolt över att lyfta fram de förbättringar som de facto har kunnat genomföras under mandatperioden.

Skärgården har idag hälsovårdare i arbete och beredskap fram till midnatt och under natten kl 24-08 har ÅHS tecknat avtal med hälsovårdarna i kommunerna om att vara nåbara och göra utryckningar mot särskild ersättning. Dessutom är sjuktransporterna med helikopter, skärgårdens ambulanser, nu förstärkta så att det finns sjukskötare ombord. Flera andra förbättringar har också genomförts beträffande den prehospitala vården.

Läkarnas närvaro i skärgården har förbättrats genom att sjöräddningen nu kör ut dem till öarna vilket ger dem mera tid för patienterna.

Utöver det har landskapsregeringen infört tandvård för alla skärgårdsbor genom den mobila tandvården. Avsikten är att den ambulerande tandvården ger barnfamiljer, skolbarn, äldre och alla andra skärgårdsbor möjligheten att slippa åka långt för att kontrollera sina tänder.

Dessutom arbetar man nu inom ÅHS för att införa telemedicin och tar fram en verksamhetsplan för detta.

På Brändö brukas uttalandet ”He går ain te prata” (dvs skryta och skrävla men inte få något gjort). Jag sätter en stor ära i att det talesättet inte ska gälla mig. Jag vill rikta ett varmt tack till ÅHS-styrelse och anställda för det goda arbete som gjorts för att skapa en trygg hälso- och sjukvård för alla. Om det ännu finns saker att förbättra, hoppas jag att skärgårdsborna tar kontakt med ovan nämnda representanter i styrelsen. Vänligen,

Camilla Gunell (S)

Lantråd