DELA

Målsättningen är att alla ska få studieplats

Antagning till utbildning efter grundskolan och tilldelning av utbildningsplatser har diskuterats i insändare, reportage och ledare under de senaste veckorna. Det efterlyses en snabb ändring i antagningsförfarandet för personer som ansöker om en studieplats via ett prövningsförfarande. Processerna kring prövningsförfarandet är en årligen återkommande temadiskussion som inte uppfattas resultera i synliga förändringar.

Landskapsregeringen antar grunderna för antagning till studieplatser på gymnasial nivå, vid Ålands lyceum, Ålands yrkesgymnasium och Ålands folkhögskola. Ansökningssystemet är i grunden baserat på avgångsbetyget från grundskolan och ett poängberäkningssystem.

En elev med en anpassad lärokurs i grundskolan har ett betyg som avviker, vilket gör att det är svårt att uppnå en likvärdighet i nuvarande system för antagning till utbildning. Inom vissa branscher finns dessutom regelverk som sätter gränser för yrkesutövandet och som återspeglar sig i utbildningarna och antagningen till utbildningarna.

Ett system för individuell prövning har därför utvecklats som komplement till det betygs- och erfarenhetsbaserade antagningssystemet. En individuell prövning till utbildning görs bland annat när sökande har ett utomnordiskt betyg, har avgångsbetyg från grundskola enligt anpassad lärokurs eller har en sjukdom eller ett handikapp som begränsar yrkesvalet.

Avsikten med prövningsförfarandet är att erbjuda en särskild möjlighet till antagning, inte att sökande ska utestängas från utbildning. I en individuell prövning kan skolan ta hänsyn till den sökandes intresseprofil. I samband med en funktionsnedsättning bör prövningsförfarandet alltid ske i samråd med vårdnadshavare och representanter för grundskolan för att nå bästa tänkbara utbildningsalternativ för den sökande.

Landskapsregeringen har noterat att det nuvarande regelverket för prövningsförfarandet har brister och avser att göra justeringar i anvisningarna inför en ny ansökningsomgång. Radikala förändringar i antagningssystemet kräver en noggrannare analys och genomgång. Landskapsregeringen har även i sitt utbildningspolitiska program lyft behovet av ökade stödinsatser och fler utbildningsalternativ inom den gymnasiala utbildningen både för elever med anpassad lärokurs i grundskolan och för personer med svaga språkkunskaper.

Landskapsregeringens målsättning är att alla ska få en studieplats som antingen ger möjligheter till en yrkesutövning eller till fortsatta studier.

Elisabeth Storfors,

byråchef