DELA

Måla inte allt i mörka färger

Igge Holmberg (s) verkar vilja måla allt i mörka färger och menar att staden har ett dåligt rykte. Jag tycker inte att staden har ett dåligt rykte och vi stadspolitiker har ett särskilt ansvar att inte basunera ut en bild av att staden sköter sig dåligt när vi defacto har högre nivå på nästan all service än i omgivande regioner, också efter denna budget och ekonomiplan.
Först vill jag rätta till en hel del felaktigheter som den socialdemokratiska fullmäktigegruppordföranden går ut med i tidningarna. Det påstås att budgeten ”ligger 14.000 euro på plus”, den korrekta siffran är 54.000 euro. Som tilläggsinformation kan jag meddela att den nu liggande planen ger staden ett sammanlagt överskott på ca 2,2 miljoner euro över en treårsperiod.
Dessutom påstås det att staden ska ha tagit ett beslut om ”överskott på 2 miljoner”, det stämmer inte vad jag vet, däremot har stadsfullmäktige tagit beslut om nettoskuldbördenivå och årsbidragsnivå. Dessa två mål kan vi inte uppfylla och föreslås därför av stadsstyrelsen enhälligt att dessa ändras på förslag av socialdemokraterna. Ytterligare påstår Igge att ”nu kan man inte avkorta lånen överhuvudtaget”. Det stämmer inte. Ser man till hela perioden 2013-2015 så föreslår vi att staden ska amortera närmare 7,8 miljoner av befintliga lån. Vi tar också en del nya lån under perioden men sammanlagt föreslås att lånestocken ska minska med närmare 2,8 miljoner samtidigt som vi avser att stärka likviditeten med 1,1 miljoner euro. Vi minskar alltså lånestocken men väljer att inte amortera mer än nödvändigt i lågkonjunktur.
Sedan undrar Igge vad jag menar med att vi gasar i stadsstyrelsens budgetförslag. Det finns mycket vi gasar med. Vi planerar för en utökning av personalen inom äldreomsorgen med 50 årsarbeten till och vi föreslår en tidigareläggning av Övernäs skolprojekt.
Vi föreslår att staden ska ha en offensiv satsning på att öka befolkningen och vi satsar på utvecklingen i centrum samt stärka vår image som företagsvänlig stad och vi ska vidta åtgärder för att stimulera till ökat antal landbesök från västra hamnen för att nämna några exempel.

Jag kan medge att Igge har rätt på en punkt. Vi borde ha mer i överskott. Det kan vara så att vi behöver höja någon skatt också, men en majoritet i stadsstyrelsen valde att inte föreslå det. Personligen vill jag först att vi gör vår hemläxa först och verkställer flera av de projekt som vi har igång.
Besparingspotentialen är större än det som syns i ramarna nu. Visar det sig att vi inte lyckas fullt ut så har jag beredskap att diskutera ökat skatteuttag, till exempel genom fastighetsskatten, där det bästa vore att bredda skattebasen.
Socialdemokraterna gick nyligen ut i en insändare där de inte kunde godta ett införande av fastighetsskatt på stadigvarande boende. De menade att det slår hårt och orättvist på medel- och låginkomsttagarna i staden. Nu föreslår sossarna en inkomstskattehöjning om 1 procentenhet.
För en familj där den ena föräldern till exempel är sjuksköterska och den andra är lärare betyder det, efter alla avdrag, drygt 530 euro per år mer att betala i skatt. Slår inte det hårt mot medelinkomsttagarna då?
Petri Carlsson (M)
Stadsstyrelsens ordförande