DELA

Maktfullkomlighet stoppar utvecklingen av centrum

Det förslag till ny delgeneralplan för centrum som hamnar på stadsfullmäktiges bord på tisdag är en tjänstemannaprodukt godkänd av S, Lib och HI i syfte att stoppa ett ökat antal våningar på två fastigheter vid Kaptensgatan. Detta trots att ägarna till de aktuella tomterna enligt principen om likabehandling inom centrumområdet har rätt till det önskade våningsantalet.

I korta drag anger delgeneralplanen övergripande användningsändamål, exploateringstal (byggnadsrätt i förhållande till tomtens storlek) samt våningsantal för enskilda tomter. Till exempel hur många lägenheter en enskild byggnad ska inhysa bestäms i ett senare skede av planeringen.

 

Trots detta har stadsarkitekten i sin beredning, utan tomtägarnas vetskap, på egen hand beställt ritningar för de planerade byggnaderna som utgår från en massa små lägenheter, vilket i sin tur omöjliggör det önskade våningsantalet med hänvisning till att varje lägenhet enligt lagen ska ha 20 kvm gräsyta på tomterna. Med så många lägenheter räcker helt enkelt inte gården till för det sammanlagda kravet på gräsyta.

Fastighetsägarna har inga planer på att uppföra flertalet små lägenheter i husen, än mindre godkänt framtagning av några ritningar för detta. Således har stadsarkitekten beställt dessa ritningar för att uppnå sitt syfte att stoppa ett högre våningsantal.

Då ärendet behandlades i stads- och utvecklingsnämnden påpekade OCÅ-gruppens (Obundna, Centern och Ålands Framtid) samt Moderaternas medlemmar detta tendentiösa förfaringssätt från den beredande tjänstemannens sida. Påpekandet föll inte i god jord hos nämndens socialdemokratiska ordförande som försvarade stadsarkitekten. Frågan gick till omröstning där en majoritet bestående av S, Lib och HI röstade igenom förslaget.

Motsvarande hände då ärendet behandlades av stadsstyrelsen, där samma majoritet beslöt att skicka nämndens förslag ograverat till stadsfullmäktige för beslut.

 

Hela behandlingen av delgeneralplanen bygger på en återremiss från fullmäktige baserad på ett förslag av en liberal ledamot med en uttrycklig beställning om en justering av våningsantalet för de aktuella tomterna. Uppmaningen har inte hörsammats av den politiska majoriteten bestående av S, Lib och HI. I det förslag som stadsfullmäktige ska ta ställningen till har inget ändrats. Därmed lär fullmäktige stå inför en ny omröstning.

Man kan utgå från att den liberala fullmäktigeledamoten som lade förslaget om en justering är utsatt för hårt tryck från sin grupp. Från vår sida kommer vi att backa upp och stödja ledamoten på alla sätt. Samtidigt väcker handläggningen av ärendet återigen stora frågor om den maktfullkomliga och totalt förlamande tjänstemannaberedande och politiska processen inom Mariehamns stad.

 

Gång efter annan sätter den vänsterliberala falangen stopp för utvecklingen av stadens centrum genom att stoppa önskemål från enskilda tomt- och fastighetsägare. Det verkar ske enligt devisen: ”det man inte har resurser till att skapa själv stoppar man andra att förverkliga”.

Den här vänsterblockeringen inom Mariehamn är illa för utvecklingen av vår stad och särskilt centrum som ska vara gagn för stadens invånare och dess besökare. Tänk på det vid nästa val.

PELLE HÄGGLUND

GUNNAR GRANLUND

JONNY LANDSTRÖM

ROLF GRANLUND

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Det kan vara utmanande för den som inte är insatt att förstå processen med delgeneralplan. Att åstadkomma en delgeneralplan för Mariehamns centrum är en komplex och utmanande uppgift som om den lyckas är ett bevis på att staden och dess beslutsfattare är förmögna att skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt.

Att påstå att delgeneralplanen skulle vara en tjänstemannaprodukt är inte seriöst utan visar att man inte har förstått processen, de grundläggande principerna som en rättssäker ärendehantering förutsätter eller de olika rollerna i sammanhanget.

 

Stadsfullmäktige har den 22 januari 2015 fattat ett principbeslut om att Mariehamns stad skall gå in för att upprätta och anta en delgeneralplan för stadens centrum. Det gjordes på basen av en omfattande analys av rättsfall och utgående från insikten om att utan delgeneralplan inga stadsplaner, ingen utveckling och ingen tillväxt.

I syfte att kunna garantera att processen vägleds av politiska önskemål och garantera likabehandling av fastighetsägare har fullmäktige uppdragit åt stadsstyrelsen att utarbeta förslag till generella målsättningar för samt översiktligt innehåll och detaljeringsgrad i en delgeneralplan. En politisk kommitté har utarbetat förslaget som stadsfullmäktige sedan den 18 februari 2016 antagit som utgångspunkt för upprättandet av delgeneralplan för centrum.

Dessa politiskt definierade målsättningar har i enlighet med fullmäktiges beslut varit styrande för arbetet med att upprätta en delgeneralplan. Att därefter börja avvika från målsättningarna på ett sätt som gynnar enskilda fastighetsägare utan att andra kan få samma fördel vore att otillbörligt gynna ett enskilt intresse på ett sätt som inte är värdigt ett rättssamhälle.

 

Det finns givetvis inget sånt syfte som insändarskribenterna anger. Stadens organisation är betydligt mer professionell än så. Staden har dessutom tillmötesgått de önskemål som enskilda fastighetsägare utryckt när det varit möjligt utan att ge avkall på principen om likabehandling.

De berörda tjänstemännen har så långt det är möjligt inom ramen för vad som är lagligt försökt tillgodose alla politiska önskemål. Om inte det räcker är det upp till den som har förslagsrätt att själv formulera sitt förslag. Något sådant politiskt förslag har än så länge inte formulerats. Att anklaga tjänstemän för maktfullkomlighet bara för att de inte kan lösa en olöslig ekvation är inte konstruktivt.

En sak är säker, Mariehamn behöver en delgeneralplan för centrum. Den grundläggande insikten kvarstår, utan delgeneralplan ingen utveckling och ingen tillväxt. Om utgångspunkten är att man ska behandla alla lika kan det alltid finnas de som inte är nöjda. Då krävs det mod och integritet att fatta beslut.

BARBARA HEINONEN

STADSDIREKTÖR