DELA

Makt och rätt

Det råder politisk enighet på Åland om att självstyrelsesystemet bör reformeras. Det är möjligt om riksdagen går med på det. Reformen går ut på att lagtinget ska få utökad behörighet att stifta lagar och sköta den offentliga ekonomin. Sättet varpå behörighetsförskjutningen från riksdagen till lagtinget sker, blir föremål för konsultationer med riksmyndigheterna.
I samband med behandlingen av s.k. budgetlagar, som ansluter sig till landskapsbudgeten för år 2013, framträdde bristerna i respekten för dessa principer med nästan pinsam tydlighet. Det var viktigare att få ärendena genom lagtinget än att de sköttes på det sätt som gäller i ett demokratiskt samhälle.

Med utökade befogenheter följer större ansvar. För liberalerna gäller två framträdande principer gör att detta ansvar ska komma till uttryck: 1) det som är politiskt önskvärt måste hanteras på ett juridiskt korrekt sätt, och 2) politikerna måste vara tydliga med att lagstiftningen måste lik som all annan offentlig maktutövning måste ske under lagarna – det som i folkrätten kallas ”rule of law”.

Skatter och avgifter är de viktigaste inkomstkällorna i samhället. Det är inte av en slump grundlagen och självstyrelselagen normerar hur dessa pålagor bestäms och bärs upp. Lagtinget och dess utskott blev nu satta att under tidspress sköta både lagberedning och lagstiftning. Reslutatet lider av att rollerna blandas ihop på det sättet.
Lagtinget borde redan nu visa att vi klarar av högre krav på kvaliteten i lagstiftningen. Därmed visar vi att vi är mogna för ett mera avancerat självstyrelsesystem. Det är en felsyn att tro att lagtingsbesluten om att anta landskapslagar håller god kvalitet bara på den grunden att presidenten inte lägger in sitt veto mot dem. Behörighetskontrollen sköter republikens president. Ansvaret för kvalitetskontrollen finns hos lagtinget och det ansvaret kommer att växa.

Den ödmjukheten bör alla politiker ha att vi erkänner att makt inte är lika med rätt.
Gunnar Jansson
Mats Perämaa
Viveka Eriksson
Tony Asumaa
Torsten Sundblom
Katrin Sjögren