DELA

Makt kräver ödmjukhet

Jag skriver till Landskapsregeringen och ÅHS styrelse en skrivelse som tar upp allvarliga missförhållanden inom ÅHS. Styrelseordförande Björkman säger i tidningen att det inte är en fråga för styrelsen och att ” det är förvaltningsfrågor och inte styrelsefrågor”. Skrivelsen skall läggas till handlingarna.

Peter Rask väljer att gå till frontalattack genom att försöka ta ära och redlighet av budbäraren. Han beskriver mig i Ålandstidningen som ”urspårad, frustrerad och marginaliserad” och anger att jag ”spelar ett löjligt spel” och att jag framför ” sinnessjuka påståenden”. Han illustrerar detta genom att försöka byta fokus och framlägga grova osanningar.

Jag har ingenting emot personen Peter Rask och jag vill inte heller ge ett utlåtande om Peter Rasks mentala tillstånd. Jag försöker hålla mig till sak. Nämnas kan att jag tagit upp flertalet av de aktuella frågorna med först Peter Rask och därefter med ett antal styrelseledamöter. Jag har försökt diskutera frågorna i första hand internt. Och jag är ju inte heller ensam i mina ståndpunkter.

Jag hävdar tre saker.
Förvaltningschefen bryter mot ingånget avtal: Vi har ett tjänstekollektivavtal som skall följas. Vi kan tycka vad vi vill om traktamentets storlek. Gällande avtal gäller tills det har omförhandlats. Om enskilda läkare sökt och beviljats traktamente på inkorrekt basis illustrerar detta endast vikten av att regler och avtal skall tillämpas korrekt. Detta gäller även förvaltningschefen.

Förvaltningschefen bryter mot gällande reglemente: Under snart ett halvt år har vi saknat en ordinarie chefläkare. De som vikarierat på posten har fått uttryckliga order av förvaltningschefen hur de skall förhålla sig till avtal och läkarutbildningar. Förvaltningschefen har också utfärdat särskilda regler för en enskild läkares besök på chefläkarkansliet. Chefläkaren har fråntagits rätten att besluta i frågor som hör till chefläkarens uppgifter.

Förvaltningschefen tillämpar inte god förvaltningssed: Den mest allvarliga överträdelsen består i att förvaltningschefen av oförklarad anledning och som föredragande i styrelsen inte fört fram den skrivelse som läkarfacket riktade till styrelsen skriven den 20 oktober och som är diarieförd den 28 oktober. Skrivelsen är ingen trivial rutinskrivelse utan ett mycket allvarligt dokument som bl.a. berör traktamentesfrågan och AT läkarnas situation.

Jag beklagar djupt att denna diskussion nu måste föras i media. Läkarfacket, studierektorn, AT-läkarna och undertecknad har försökt ta upp frågorna internt. Peter Rask framstår dock inte som särskild mottaglig för dialog och är mycket tydlig i att visa vem som bestämmer var skåpet skall stå.
Kanske styrelsen tror att det är denna typ av ledarskap ÅHS behöver? Jag tror det inte. Mina barn har lärt mig från tidningen Bamse : ” Är man stark måste man vara snäll”. I ÅHS sammanhang kunde man omvandla detta till. ” Har man makt måste man vara ödmjuk”.
Mogens Lindén