DELA

(M) som i moderat miljöpolitik

Miljöpolitik är något som är väldigt aktuellt idag, med USA som lämnar Parisavtalet, ökad konsumtion av kött, det dagliga utsläppet av fossila bränslen och hotet av stigande vattennivåer. CO2-utsläppen betraktas rentav som mänsklighetens ödesfråga av en samstämmig forskarkår.

Men ur ett mikroperspektiv, hur ser den moderata miljöpolitiken ut på Åland och ingår ens hållbar utveckling i en moderats vokabulär?

Moderat miljöpolitik kan beskrivas genom ordet hållbarhet och det betas ned till begreppen ekonomi, sociala frågor och med hänsyn på miljö. Vi har således ett fokus på ekonomi, men skapar med de andra två områdena en långsiktig och stabil miljöpolitik som gynnar den enskilda individen, företag och kommande generationer. Kort sagt en miljöpolitik som är resultatinriktad och kostnadseffektiv.

Moderat samling har alltså ett fokus på alternativa energikällor än de fossila bränslena. Vi säger ja till vind-, vatten- och solenergi. Vi vill skapa nya incitament för privatpersoner och företag att bygga mer vindkraftverk, köpa solpaneler till taket på sin bostad och mera investeringar i vattenkraft. Men även att det skall vara mer förmånligt för privatpersoner att sälja producerad överskotts el till det gemensamma elnätet och att det skall löna sig med investeringar i en alternativ energikälla än de fossila.

Vi ser ett behov av att skapa mer incitament för att skaffa en miljöbil, än att fortsätta med en begagnad dieselbil från -99. En naturlig följd blir att det skall finnas fler laddningsmöjligheter i takt med att antalet elbilar ökar. Den laddade energin skall vara lokalproducerad och ha låg miljöpåverkan vid produktionstillfället.

Eftersom Åland är biltätast i hela Norden med 22 700 stycken personbilar eller 783 stycken bilar per 1 000 invånare kunde vi vara ett föredöme om vi ökade antalet elbilar.

Åland lever mycket på sin vackra natur och världsunika miljöer, men vi måste även förvalta och ta hand om det arv vi fått. Vi kan göra en del själva och föregå med gott exempel, men det krävs också att hela Europa och världen drar åt samma håll om vi skall nå verkliga resultat. Därför är vi tacksamma för EU ETS, dvs. EU:s utsläppshandelssystem. Europa har nu ett enhetligt pris på utsläpp och har således skapat incitament för industrin att minska sina utsläpp.

Vi vill att EU ETS skall gälla för flera sektorer i industrin och att det skall länkas samman med andra handelssystem för att slutligen globalt skapa ett gemensamt pris på utsläpp.

Eftersom Ålands bruttonationalprodukt bestod till 20 procent av sjöfart 2014 är vi också måna om en hållbar och miljövänlig fartygsflotta, vilken minskar sin miljöpåverkan och sitt utsläpp i Östersjön. Därigenom vill vi ha skatteavdrag för företag som klimat- och miljö kompenserar. Här kan vi också vara ett föredöme och inspiration för andra Östersjöländer.

Men Östersjön påverkas inte enbart av utsläpp från städer och kryssningsfartyg, en stor fråga är också kemikalier. Främst mikroplaster påverkar både djur och natur, som slutligen påverkar människor genom födan. Vi vill att Åland visar framfötterna och pådriver denna fråga internationellt.

Summa summarum vill Moderat samling alltså visa att miljöpolitik utgör en grundbult i en moderat grundsyn och inte är en socialistisk rörelse.

Därför säger vi ”ja” till förnybar energi och nytänkande och ”nej” till fossil socialism.

Michelle Grönlund, Annika Karlsson, Lennart Isaksson, Cecilia Jansson, Wille Valve, Annette Holmberg-Jansson, Tony Salminen, Ulrica Lindström, Daja Rothberg, Camilla Hägglund och Peter Enberg.