DELA

Lyssna på oss!

Ålands polisförening r.f. vill tacka alla medborgare, politiker och poliser för det enorma engagemang som senaste tidens debatt gett upphov till. Det är roligt att se att polismyndighetens verksamhet berör så många. Det förvånar oss dock att debatten hakat upp sig på språkfrågan. Vi ser det som väldigt positivt att våra politiker jobbar för det svenska språket men tyvärr upplever vi att fokus har hamnat på fel saker. Vi hoppas att politikerna även i framtiden jobbar för det svenska språket men vi efterlyser en konstruktiv politik som inte är osaklig och kränkande.

Inom myndigheten finns tjänstemän som behärskar flera språk men verksamheten inom Ålands polismyndighet är svenskspråkig. Brevväxling och officiella kontakter sker på svenska. Så har det alltid varit och ingen har någonsin haft för avsikt att ändra på detta. Trots detta är det idag omöjligt att jobba vid Ålands polismyndighet utan att beröras av en viss språkproblematik. Vi har funnit olika lösningar och vi hjälper varandra för att kunna betjäna medborgarna på bästa möjliga sätt. Vi finns till för samhället och det viktigaste av allt är att medborgarna skall känna sig trygga och kunna lita på sin polis.
Polisen använder sig av 89 olika register varav två administreras av landskapsregeringen. Problematiken är att merparten av dessa register är på finska eller endast delvis översatta till svenska. Dessa register är nödvändiga verktyg på alla avdelningar oavsett arbetsuppgifter. Allt som polisen gör skall dokumenteras oberoende av om det handlar om att polisen ger en böteslapp till någon som kör för fort, tar emot en passansökan, letar efter en försvunnen person, utreder en misshandel eller handlägger ett uppehållstillstånd osv. Arbetet förutsätter att polisen dokumenterar och letar uppgifter i olika register. Ålands polismyndighet administrerar inget register utan fungerar enbart som användare.

Det är också viktigt att poängtera att det inte heller bara är polisen i Finland som administrerar registren, utan många andra externa myndigheter som polisen enligt lag är skyldig att samarbeta med. Lagen ställer stränga krav på vilka uppgifter som skall skrivas in i registren samt vem som har rätt att använda dessa. Dessutom finns mängder med anvisningar och direktiv på hur detta skall göras. Enligt överenskommelseförordningen som landskapet ingått med riket skall landskapets polis sköta alla de uppgifter som ankommer på den lokala polisen. Detta innebär att en stor del av de ärenden som handläggs vid Ålands polismyndighet är under rikslagstiftning.

Det är inte möjligt och har heller aldrig varit möjligt att arbeta som tjänsteman vid Ålands polismyndighet utan att arbeta med ärenden som hör under rikslagstiftning. Polisen använder sig i sitt dagliga arbete av anvisningar och direktiv från riksmyndigheter, som inte översatts till svenska. I sammanhanget behöver även lyftas fram att landskapsregeringen, trots polisföreningens påtalanden samt möten med politiker, inte producerat motsvarande anvisningar och direktiv rörande den egna lagstiftningen. En stiftad lag behöver anvisningar och direktiv för att kunna tillämpas rättssäkert. Ålands polisförening välkomnar den kommande polisstyrelsen. Ni har en enorm utmaning och ett omfattande arbete framför er.

Vi har en åländsk profil. Vi har Ålands emblem på uniformen och på polisbilarna. Våra polisbilar och uniformer fungerar alldeles utmärkt. Vi önskar att politikerna inte skulle fokusera på det som redan fungerar utmärkt, utan på det som verkligen är angeläget för ett rättssäkert utförande av arbetsuppgifter. Polisföreningen anser att i dessa spartider, när fem tjänster dragits in samt med åtstramad budget, att det är märkligt att politikerna ännu vill lägga energi och pengar på områden som redan fungerar.
Uttalanden i massmedia som ”Det är slutsnackat på finska” är både kränkande och onödigt hårt språkbruk. Det finns en människa bakom uniformen också. Gällande språkanvändning hoppas vi att även politikerna respekterar FN:s och EU:s stadgar gällande mänskliga rättigheter.

Den senaste tidens debatt uppfattas av polisföreningen som att politikerna vill övervaka polisens språkbruk istället för att ge oss rätt verktyg för att vi skall kunna utföra våra uppgifter på svenska.
Polisföreningen lät göra en enkät där vi frågade samtliga tjänstemän (poliser, väktare, alarmoperatörer, civilpersonal) vid Ålands polismyndighet tot. 83 st. följande:
På en skala från 1 – 5. 1 = Underkänt, 2 = Dåligt, 3 = Nöjaktigt, 4 = Bra och 5 = Berömligt. Hur tycker du att våra ledande politiker som ansvarar för polisfrågor hanterat dessa frågor under den senaste tiden? Gällande lagstiftning? Gällande språkfrågan? Gällande generell insikt i verksamheten?

Enkäten besvarades av 61,4% av tjänstemännen vid Ålands polismyndighet. Resultatet blev följande: gällande lagstiftning 2,0 gällande språkfrågan 1,7 generell insikt i verksamheten 1,7
Resultatet av enkäten talar sitt tydliga språk. Personalen är missnöjd med hur landskapsregeringen hanterat de polisiära frågorna. Avsikten med att vi publicerar detta i media är att starta ett konstruktivt samarbete, där vi tillsammans kan utveckla verksamheten och göra Åland till en bättre plats för alla. En sak har politiker och polisen gemensamt. Vi finns till för medborgarna och betjänar samhället. Vi måste samarbeta för att lyckas med denna uppgift.
Mariehamn 17.4.2013
På styrelsens för Ålands Polisförening r.f. vägnar
Christoffer Ahlfors
Marika Lindström