DELA

Lös problemet innan någon dör

En intressekonflikt eliminerar trygga trafikarrangemang för barn och ungdomar i Jomala kommun.
En specifik insats, enligt landskapets trafiksäkerhetsplan 2002-2010, för år 2004 var att åtgärda anslutningen vid Kalmarnäs, Jomala kommun.
Den långdragna intressekonflikt som pågår mellan Jomala kommun och Ålands landskapsregerings trafikavdelning i processen om åtgärder kring huvudväg 3 och den trafikfara som konstaterats, i omnejden Kalmarnäs och det nybyggda bostadsområdet Solberget, måste få ett avslut och åtgärdas. Aktörerna behöver nå en lösning och omedelbart åtgärda de bristande trafikförhållandena innan någon förolyckas.

Landskapet Ålands hälsopolitiska programs, 2010-2020, exempel på insatser och åtgärder för barn och unga är strukturella faktorer som främjar hälsan genom trygga trafikarrangemang. Denna åtgärd stöds vidare i landskapet Ålands trafiksäkerhetsplans, 2002-2010, sammanfattning av de viktigaste åtgärderna där de mera specifika byggnadsåtgärderna presenteras i en prioritetsordning. Grunden för prioritering av specifika åtgärder är barn, höga hastigheter, trafikmängder, olycksdrabbade platser, platser med potentiell olycksrisk och kostnader för förslagen.

Trafiksäkerhetsplanens mål är att barnens förutsättningar i trafiken särskilt skall beaktas samt olyckor som direkt kan relateras till bristande trafikförhållanden måste omedelbart leda till förbättringsåtgärder. Ingen skall behöva dö eller skadas allvarligt i trafiken.
Jomala kommuns folkhälsoprogram förespråkar insatser för bland annat garanterad trafiksäkerhet, att känna trygghet i sin närmiljö. Detta stöds i kommunens barn- och ungdomspolitiska program antaget av kommunfullmäktige år 2007. Barn- och ungdomsperspektivet skall vägas in i alla kommunala beslut. Barns behov skall lyftas fram i frågor som rör områdesarkitektur, vägplanering och bostäder.
Idag har ingenting av nämnda åtgärder och insatser i omnämnd omnejd förverkligats på grund av den rådande intressekonflikten.

Carolina Sandell, kommundirektör i Jomala, framhäver att hälsopolitiskt arbete är intressant men att tiden och pengar ofta är ett hinder. Det handlar också om prioriteringar, vad politikerna anser att är viktigt. Det kan även föreligga egna intressen i sakfrågan som kan bli avgörande i olika beslut. Det i sin tur kan leda till sämre och icke hållbara beslut.
Vad kan kommunen och trafikförvaltningen göra idag?
Kommundirektören menar att de kan driva på sina egna lagtingsledamöter att de lyfter frågan och att de egna tjänstemännen behöver fortsätta att driva på och få landskapsregeringen att prioritera frågan och åtgärda problemet. Kommundirektörens önskan är att rondellen är i bruk under år 2011 och i samband med den fungerande övergångsställen för de lätta trafikanterna.

Trafikförvaltningens vikarierande avdelningschef, Ian Bergström, menar att det är brist på samstämmighet mellan förvaltningen och kommunen, som till stor del beror på att kommunerna har planeringsmonopol och inte på något sätt är tvingade att följa de utlåtanden som lämnas av landskapsregeringen. Idag finns 230 000 euro reserverat i arbetsprogrammet som startkapital för projektet och för resten behövs en fastställd väg- och investeringsplan samt ett politiskt beslut för att uppta medel i budgeten för 2011.
Jessica Eriksson

Referenser
Ålands landskapsregering Hälsopolitiskt program för Åland 2010-2020; http://www.regeringen.ax
Ålands landskapsregering – Åländsk utredningsserie 2001:14 Trafiksäkerhetsplan för Åland åren 2002-2010; http://www.regeringen.ax/publikationer.pbs
Jomala kommun Folkhälsoplan, 2007; http://www.jomala.aland.fi/politik/forvaltning/styrdokument.pbs
Jomala kommun Barn- och ungdomspolitiskt program, 2007; http://www.jomala.aland.fi/politik/forvaltning/styrdokument.pbs
Muntliga källor
Carolina Sandell, kommundirektör i Jomala kommun Intervju; kommunkansliet 2010-05-11
Ian Bergström, vikarierande avdelningschef vid Ålands landskapsregerings trafikförvaltning Telefonintervju 2010-05-11