DELA

Lön vid arbetsstrid

I Tidningen Åland 15.11.14, hänvisar sjukhusdirektören Katarina Dahlman till landskapslagen om tjänstekollektivavtal till rätten för ÅHS att innehålla en del av lönen för tehyiter.

Landskapslagen om tjänstekollektivavtal 2.3-15
31§ Lön vid arbetsstrid
Angående en tjänstemans avlöning och andra ekonomiska förmåner under tiden för strejk eller lockout gäller vad i 18 § landskapslagen om tjänstekollektivavtal är stadgat.
18 § Avlöning under tiden för vissa offentliga uppdrag
Till en tjänsteman som kallas till ledamot av Ålands landskapsregering eller medlem av statsrådet eller som beviljats tjänstledighet för sådant offentligt uppdrag som han inte kan vägra att mottaga, betalas hans fasta avlöning i tjänsten reducerad med beloppet av fast avlöning eller arvode som han under ifrågavarande tid erhåller som landskapsregeringsledamot, statsrådsmedlem eller på grund av det offentliga uppdraget.
Protokollsanteckning:
Uppdraget som medlem av Ålands lagting och som riksdagsman kan man vägra att mottaga. Under tjänstledighet för sådant uppdrag betalas därför inte någon lön.
Till en tjänsteman som tillfälligt är förhindrad att handha sina tjänsteuppgifter till följd av ett kommunalt förtroendeuppdrag eller ett nämndemannauppdrag i en tingsrätt betalas ingen lön.

Det står klart och tydligt; under strejk eller lockout! Strejken har inte brutit ut och ÅHS har inte varslat om lockout, så ÅHS har inte rätt att innehålla tehyiternas löner med hänvisning till gällande landskapslagen om tjänstekollektivavtal.
Att de ledande tjänstemän inom ÅHS inte kan läsa tjänstekollektivavtalet rätt alla gånger är inte ovanligt, men skrämmande med tanke på de felaktiga besluten som anställda kan råka ut för, då kollektivavtalet inte läses/tolkas rätt.
Leena Pokela