DELA

Livslångt lärande – en grundpelare

God utbildning är kärnan för vårt välfärdssamhälle. Jag tror på ett livslångt lärande där individen under hela sitt liv förkovras och utvecklas. Till skolans uppgifter hör inte enbart att skapa samhällsdugliga medborgare, utan även ge individen redskapen att leva ett fullvärdigt och rikt liv. Pedagoger fostrar eleven i den sociala gemenskapen. De lär eleven att samarbeta med andra samt hjälper dem att förstå vårt kulturella och historiska arv. Vår utbildning är något vi har med oss från barn- till ålderdomen.

Näringspolitik och utbildningspolitik borde gå hand i hand. Inom utbildningen på Åland måste beslutsfattarna ha en framtidsvision. Vilka näringsgrenar kommer att vara viktiga om 20 år? Ifall näringsstrukturen är klar så kan vi utbilda den kommande generationen inom rätt områden samt ge dem rätt kompetens. Jag anser att kännedom om ekonomins grundregler, entreprenörskap, företagskunskap och turism är områden som borde utvecklas.

Alla på Åland skall ha rätt till utbildning. Vi måste motarbeta utanförskap och dess negativa konsekvenser. Här har specialpedagoger och studiehandledare en avgörande roll. Åland är en del av den internationella gemenskapen.
Därför är satsningen på språkkunskap, företagsamhet och turism viktiga för framtiden. Åland har idag, i princip, bra utbildningsmöjligheter med högt utbildade lärare och fina faciliteter. Detta räcker inte. Vi måste även ha en klar bild av framtidens krav isynnerhet under ekonomiskt föränderliga tider. Detta ställer helt nya krav på vår utbildning. Kriser borde ses som möjligheter och inte som hot. Hur verkligheten kommer att utvecklas beror i hög grad på våra politiska ledares samhällsvisioner och därmed sammanhängande beslut. Vi lever mitt i en radikal samhällsförändring som har sitt ursprung utanför Åland, i EU, USA och globalt. Denna förändring kommer att påverka även oss. Det bästa försvaret är en gedigen utbildning genom hela livet.

Just nu sitter de åländska pedagogerna och förbereder det kommande läsåret. Jag hoppas ni får ett givande år och lyckas med de mål ni ställer upp. Ni är verkligen en av de kritiska grundpelarna i vårt åländska samhälle.
Sara Kemetter (S)
Kandidat i lagtings- och kommunalvalet i Mariehamn