DELA

Likvärdiga förutsättningar viktigt

Ålands barnträdgårdslärare ställer viktiga frågor till landskapsregeringen och kommunerna i en insändare i Nya Åland den 3 september. Jag svarar gärna på dessa från regeringens sida.

Tillsynen över barnomsorgen är i dag ordnad under ÅMHM. Den nyligen utförda tillsynen beträffande personaldimensioneringen på de åländska daghemmen kommer att leda till att barnomsorgslagen revideras. Lagen förtydligas så att kompetenskravet på närvarande personal förändras men ändå så att personalkvoten ska vara tillräcklig. Det är nödvändigt att kommunerna noga går igenom resultatet från denna tillsyn och aktivt för en dialog om kvalitetsfrågor med sina medarbetare inom barnomsorgen. Barnomsorgspersonalen på Åland har oerhört mycket kunskap och erfarenhet som både beslutsfattare och övriga tjänstemän borde ta del av.

Det är mycket viktigt att vi skapar likvärdiga förutsättningar för barn på Åland, oberoende av i vilken kommun de bor. Det är bland annat med tanke på detta som landskapsregeringen driver flera utvecklingsprojekt inom barnomsorgen såsom ”Jämställd barnomsorg” och läsfrämjandeprojektet. Även de nya anvisningarna om rutiner för överföring av barn från barnomsorgen till skolan ska utvärderas under detta år. Landskapsregeringen finansierar också via Rädda Barnen r.f. en person som fungerar som stöd för bland annat barnomsorgspersonal och föräldrar gällande möjligheter och faror med internet. I de kommuner där man inom barnomsorgen har barn med annat språk än svenska ger landskapsregeringen ekonomiskt stöd enligt behov. Dessutom ordnas regelbundet utvecklingsseminarier med grunderna för förundervisningen som utgångspunkt. I dagarna kommer även ett förslag till ett familjepolitiskt program att presenteras. Förutom allt det som landskapet gör har även samtliga kommuner ett utvecklingsansvar för att förbättra barnomsorgen.

Beträffande behovet av pedagogisk kompetens hos barnomsorgsledarna har kommunerna redan idag möjlighet att organisera sin verksamhet inom utbildningssektorn. Så har man t ex gjort i Saltviks kommun sedan många år tillbaka. Den kommande landskapsregeringen kan välja att behålla ansvaret för barnomsorgen inom socialvårdsbyrån eller betona det pedagogiska uppdraget och flytta över ansvaret till utbildningsbyrån. Jag föredrar att man gör det senare.

Ålands barnträdgårdslärare tar även upp behovet av samordning inom barnomsorgen på kommunal nivå. En gemensam pedagogisk samordnare för barnomsorgen är ett utmärkt förslag som, om viljan finns hos de åländska kommunerna, genast kunde genomföras och som skulle på ett positivt sätt bidra till en likvärdig barnomsorg på hela Åland.

Carina Aaltonen (S)

Social- och miljöminister