DELA

Lika rätt för alla med gemensam socialtjänst

Genom bildandet av Kommunernas socialtjänst får de 16 åländska kommunernas en gemensam skötsel av ärenden inom de kompetenskrävande sociala områdena barnskydd, missbrukarvård, specialomsorg och handikappservice. Denna reform ersätter också nuvarande kommunalförbundet Ålands omsorgsförbund som upphör eller ombildas så att dess funktioner övertas av den nya myndigheten.
Den största vinsten med reformen är framförallt att alla ålänningar får lika rätt till myndighetens service och tjänster oberoende av var man bor. Det system vi har idag sätter ålänningarna i en ojämlik situation, beroende på vilken kommun man är bosatt sig i.

Förändringen är ur många perspektiv en förbättring för ålänningarna vars service inom dessa områden kan effektiveras och specialiseras för att bättre möta olika behov. Finansieringen av myndigheten föreslås vara solidarisk och fungera som en försäkringspremie som kommunerna årligen betalar. Att en del kommuner haft låga utgifter för sin socialvård betyder inte att så blir fallet i all framtid. Vi vet att några dyra fall kan ha stora konsekvenser för en enskild kommuns ekonomi. Den nya finansieringen blir därmed tryggare, mer långsiktig och förutsägbar. Förslag till slutlig finansieringsmodell för Kommunernas socialtjänst diskuteras som bäst. Landskapsregeringen avser under våren presentera en finansierings- och organisationsmodell med en effektiv och demokratisk beslutsordning. Landskapsregeringen överväger också ett ekonomiskt utjämningssystem för övergången från det gamla till det nya.

Varför tar inte landskapet över? Svaret på den frågan är att landskapet inte är rätt nivå för att sköta kommunal serviceproduktion. Landskapet ska lagstifta, leda övergripande utvecklingsarbete och tillse att lagarna efterlevs. Vi tror att kommunerna mycket väl klarar av uppgiften.

Vinsten för landskapet Åland är att ökad samordning ger bättre nyttjande av de gemensamma resurserna inom den offentliga sektorn. Det behöver vi för att hitta den storlek på utgiftskostymen som vi långsiktigt kan finansiera. Om vi blickar framåt ser vi att det sociala området ständigt kräver ökad kompetens och att nya uppgifter tillkommer. Kostnaderna inom den sociala sektorn totalt sett ökar framförallt på grund av att vi lever allt längre. För att dämpa kostnadsutvecklingen krävs att vi idag vidtar åtgärder och verksamheterna i högre grad samordnas.

Största vinsten för ålänningarna är att det blir lika rätt för alla. Det blir också anonymt, mer objektiv behandling och en resursstarkare myndighet kan bättre möta behoven. Vinsten för kommunerna är ett system som är långsiktigt hållbart och ekonomiskt mer förutsägbart medan beslutanderätten fortfarande finns kvar på kommunal nivå.
Camilla Gunell, Lantråd
Wille Valve, Kansliminister